دەروازە:زانست/زانیاری

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

زانیاری ١

دەروازە:زانست/زانیاری/١

  • زانای کورد ئەلجەزەری یەکەم کەس بووە لە مێژوودا کە ڕۆبۆتی درووستکردووە لە ساڵەکانی (١٢٠٠ز).
  • ئەلخەوارزمی یەکەم کەس بووە کە کتێبی لەسەر زانستی (الجبر - algebra) داناوە و بە داھێنەری ئەو زانستە دادەنرێت.

زانیاری ٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٢

زانیاری ٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٣

زانیاری ٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٤

زانیاری ٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٥

زانیاری ٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٦

زانیاری ٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٧

زانیاری ٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٨

زانیاری ٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٩

زانیاری ١٠

دەروازە:زانست/زانیاری/١٠ دەروازە:زانست/زانیاری/١٠

زانیاری ١١

دەروازە:زانست/زانیاری/١١ دەروازە:زانست/زانیاری/١١

زانیاری ١٢

دەروازە:زانست/زانیاری/١٢ دەروازە:زانست/زانیاری/١٢

زانیاری ١٣

دەروازە:زانست/زانیاری/١٣ دەروازە:زانست/زانیاری/١٣

زانیاری ١٤

دەروازە:زانست/زانیاری/١٤ دەروازە:زانست/زانیاری/١٤

زانیاری ١٥

دەروازە:زانست/زانیاری/١٥ دەروازە:زانست/زانیاری/١٥

زانیاری ١٦

دەروازە:زانست/زانیاری/١٦ دەروازە:زانست/زانیاری/١٦

زانیاری ١٧

دەروازە:زانست/زانیاری/١٧ دەروازە:زانست/زانیاری/١٧

زانیاری ١٨

دەروازە:زانست/زانیاری/١٨ دەروازە:زانست/زانیاری/١٨

زانیاری ١٩

دەروازە:زانست/زانیاری/١٩ دەروازە:زانست/زانیاری/١٩

زانیاری ٢٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٠

زانیاری ٢١

دەروازە:زانست/زانیاری/٢١ دەروازە:زانست/زانیاری/٢١

زانیاری ٢٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٢

زانیاری ٢٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٣

زانیاری ٢٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٤

زانیاری ٢٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٥

زانیاری ٢٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٦

زانیاری ٢٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٧

زانیاری ٢٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٨

زانیاری ٢٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٩

زانیاری ٣٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٠

زانیاری ٣١

دەروازە:زانست/زانیاری/٣١ دەروازە:زانست/زانیاری/٣١

زانیاری ٣٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٢

زانیاری ٣٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٣

زانیاری ٣٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٤

زانیاری ٣٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٥

زانیاری ٣٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٦

زانیاری ٣٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٧

زانیاری ٣٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٨

زانیاری ٣٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٩

زانیاری ٤٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٠

زانیاری ٤١

دەروازە:زانست/زانیاری/٤١ دەروازە:زانست/زانیاری/٤١

زانیاری ٤٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٢

زانیاری ٤٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٣

زانیاری ٤٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٤

زانیاری ٤٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٥

زانیاری ٤٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٦

زانیاری ٤٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٧

زانیاری ٤٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٨

زانیاری ٤٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٩

زانیاری ٥٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٠

زانیاری ٥١

دەروازە:زانست/زانیاری/٥١ دەروازە:زانست/زانیاری/٥١

زانیاری ٥٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٢

زانیاری ٥٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٣

زانیاری ٥٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٤

زانیاری ٥٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٥

زانیاری ٥٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٦

زانیاری ٥٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٧

زانیاری ٥٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٨

زانیاری ٥٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٩

زانیاری ٦٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٠

زانیاری ٦١

دەروازە:زانست/زانیاری/٦١ دەروازە:زانست/زانیاری/٦١

زانیاری ٦٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٢

زانیاری ٦٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٣

زانیاری ٦٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٤

زانیاری ٦٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٥

زانیاری ٦٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٦

زانیاری ٦٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٧

زانیاری ٦٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٨

زانیاری ٦٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٦٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٦٩

زانیاری ٧٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٠

زانیاری ٧١

دەروازە:زانست/زانیاری/٧١ دەروازە:زانست/زانیاری/٧١

زانیاری ٧٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٢

زانیاری ٧٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٣

زانیاری ٧٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٤

زانیاری ٧٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٥

زانیاری ٧٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٦

زانیاری ٧٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٧

زانیاری ٧٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٨

زانیاری ٧٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٧٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٧٩

زانیاری ٨٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٠

زانیاری ٨١

دەروازە:زانست/زانیاری/٨١ دەروازە:زانست/زانیاری/٨١

زانیاری ٨٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٢

زانیاری ٨٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٣

زانیاری ٨٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٤

زانیاری ٨٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٥

زانیاری ٨٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٦

زانیاری ٨٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٧

زانیاری ٨٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٨

زانیاری ٨٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٨٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٨٩

زانیاری ٩٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٠

زانیاری ٩١

دەروازە:زانست/زانیاری/٩١ دەروازە:زانست/زانیاری/٩١

زانیاری ٩٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٢

زانیاری ٩٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٣

زانیاری ٩٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٤

زانیاری ٩٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٥

زانیاری ٩٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٦

زانیاری ٩٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٧

زانیاری ٩٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٨

زانیاری ٩٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٩٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٩٩