دەروازە:زانست/زانیاری

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

زانیاری ١

دەروازە:زانست/زانیاری/١

  • زانای کورد ئەلجەزەری یەکەم کەس بووە لە مێژوودا کە ڕۆبۆتی درووستکردووە لە ساڵەکانی (١٢٠٠ز).
  • ئەلخەوارزمی یەکەم کەس بووە کە کتێبی لەسەر زانستی (الجبر - algebra) داناوە و بە داھێنەری ئەو زانستە دادەنرێت.

زانیاری ٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٢

زانیاری ٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٣

زانیاری ٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٤

زانیاری ٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٥

زانیاری ٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٦

زانیاری ٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٧

زانیاری ٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٨

زانیاری ٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٩

زانیاری ١٠

دەروازە:زانست/زانیاری/١٠ دەروازە:زانست/زانیاری/١٠

زانیاری ١١

دەروازە:زانست/زانیاری/١١ دەروازە:زانست/زانیاری/١١

زانیاری ١٢

دەروازە:زانست/زانیاری/١٢ دەروازە:زانست/زانیاری/١٢

زانیاری ١٣

دەروازە:زانست/زانیاری/١٣ دەروازە:زانست/زانیاری/١٣

زانیاری ١٤

دەروازە:زانست/زانیاری/١٤ دەروازە:زانست/زانیاری/١٤

زانیاری ١٥

دەروازە:زانست/زانیاری/١٥ دەروازە:زانست/زانیاری/١٥

زانیاری ١٦

دەروازە:زانست/زانیاری/١٦ دەروازە:زانست/زانیاری/١٦

زانیاری ١٧

دەروازە:زانست/زانیاری/١٧ دەروازە:زانست/زانیاری/١٧

زانیاری ١٨

دەروازە:زانست/زانیاری/١٨ دەروازە:زانست/زانیاری/١٨

زانیاری ١٩

دەروازە:زانست/زانیاری/١٩ دەروازە:زانست/زانیاری/١٩

زانیاری ٢٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٠

زانیاری ٢١

دەروازە:زانست/زانیاری/٢١ دەروازە:زانست/زانیاری/٢١

زانیاری ٢٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٢

زانیاری ٢٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٣

زانیاری ٢٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٤

زانیاری ٢٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٥

زانیاری ٢٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٦

زانیاری ٢٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٧

زانیاری ٢٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٨

زانیاری ٢٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٢٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٢٩

زانیاری ٣٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٠

زانیاری ٣١

دەروازە:زانست/زانیاری/٣١ دەروازە:زانست/زانیاری/٣١

زانیاری ٣٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٢

زانیاری ٣٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٣

زانیاری ٣٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٤

زانیاری ٣٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٥

زانیاری ٣٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٦

زانیاری ٣٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٧

زانیاری ٣٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٨

زانیاری ٣٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٣٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٣٩

زانیاری ٤٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٠

زانیاری ٤١

دەروازە:زانست/زانیاری/٤١ دەروازە:زانست/زانیاری/٤١

زانیاری ٤٢

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٢ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٢

زانیاری ٤٣

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٣ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٣

زانیاری ٤٤

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٤ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٤

زانیاری ٤٥

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٥ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٥

زانیاری ٤٦

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٦ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٦

زانیاری ٤٧

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٧ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٧

زانیاری ٤٨

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٨ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٨

زانیاری ٤٩

دەروازە:زانست/زانیاری/٤٩ دەروازە:زانست/زانیاری/٤٩

زانیاری ٥٠

دەروازە:زانست/زانیاری/٥٠ دەروازە:زانست/زانیاری/٥٠