سەدەی ٢٠ەم

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٩یەم | سەدەی ٢٠ەم | سەدەی ٢١ەم
١٩٠١ ١٩٠٢ ١٩٠٣ ١٩٠٤ ١٩٠٥ ١٩٠٦ ١٩٠٧ ١٩٠٨ ١٩٠٩ ١٩١٠
١٩١١ ١٩١٢ ١٩١٣ ١٩١٤ ١٩١٥ ١٩١٦ ١٩١٧ ١٩١٨ ١٩١٩ ١٩٢٠
١٩٢١ ١٩٢٢ ١٩٢٣ ١٩٢٤ ١٩٢٥ ١٩٢٦ ١٩٢٧ ١٩٢٨ ١٩٢٩ ١٩٣٠
١٩٣١ ١٩٣٢ ١٩٣٣ ١٩٣٤ ١٩٣٥ ١٩٣٦ ١٩٣٧ ١٩٣٨ ١٩٣٩ ١٩٤٠
١٩٤١ ١٩٤٢ ١٩٤٣ ١٩٤٤ ١٩٤٥ ١٩٤٦ ١٩٤٧ ١٩٤٨ ١٩٤٩ ١٩٥٠
١٩٥١ ١٩٥٢ ١٩٥٣ ١٩٥٤ ١٩٥٥ ١٩٥٦ ١٩٥٧ ١٩٥٨ ١٩٥٩ ١٩٦٠
١٩٦١ ١٩٦٢ ١٩٦٣ ١٩٦٤ ١٩٦٥ ١٩٦٦ ١٩٦٧ ١٩٦٨ ١٩٦٩ ١٩٧٠
١٩٧١ ١٩٧٢ ١٩٧٣ ١٩٧٤ ١٩٧٥ ١٩٧٦ ١٩٧٧ ١٩٧٨ ١٩٧٩ ١٩٨٠
١٩٨١ ١٩٨٢ ١٩٨٣ ١٩٨٤ ١٩٨٥ ١٩٨٦ ١٩٨٧ ١٩٨٨ ١٩٨٩ ١٩٩٠
١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠

لةم سةدةیةدا مرؤڤایةتی گؤرانکاریةکی گةورةی بة خؤوة بینی بة شئوةیةک کة بوارةکانی ژیان وةک (زانستی و ئاینی و کؤمةلایةتی و وةبةرهئنان و وةرزش و بازرگانی وئابوری و هتد،) پئشکةوتوو چةندین کؤمپانیای بةرهةم هئنان کةوتنة ئاراوه تةکنةلؤژیا بةشئوةیةکی بةرچاو پة رةی سةند بة تایبةتی لة کؤتاییةکانی سةدةی ٢٠ رؤبؤت و چةندین ئامئری تر پةرةی پئ درا ، وة ئةو سةدةیة بوو کة هةردوو جةنگة جیهانیهکةی تیادا رودا و چةند دیکتاتؤرئک پةیدا بوو نموونه (صةدام و هیتلةر و هتد)٠