بۆ ناوەڕۆک بازبدە

لێکدان

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
٤ × ٣= ١٢

لێکدان (لە عەرەبییەوە: ضربجاران، کەڕەت یان چەند ئەوەندە کردنەوە (لە ئینگلیزییەوە: Multiplication) یەکێکە لە کردە سەرەکییەکانی بیرکاری. کاری چەند ئەوەندە کردنەوەی ژمارەیەکە بە ژمارەیەکی تر. لێکدان بۆ گشت ژمارەکان بە دووبارەبوونەوەی کۆکردنەوە پێناسە دەکرێت. بۆ نموونە، ٤ × ٣ (زۆرتر دەخوێندرێتەوە: ٣ جار ٤، ٣ جاران ٤ یان ٣ کەڕەت ٤) دەکرێت بە کۆکردنەوەی ٣ دانە ٤ پێکەوە ھەژماربکرێت، بەم شێوەیە:

خشتەی لێکدان[دەستکاری]

بۆ دۆزینەوەی ئەنجامی لێکدانی دوو ژمارە، ئەو ژمارەیە دەخوێنینەوە کە دەکەوێتە یەکتربڕینی ڕیزی ژمارەی یەکەم، لەگەڵ ستوونی ژمارەی دووەم.

× ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
١ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
٢ ٢ ٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ ٢٢ ٢٤
٣ ٣ ٦ ٩ ١٢ ١٥ ١٨ ٢١ ٢٤ ٢٧ ٣٠ ٣٣ ٣٦
٤ ٤ ٨ ١٢ ١٦ ٢٠ ٢٤ ٢٨ ٣٢ ٣٦ ٤٠ ٤٤ ٤٨
٥ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠ ٥٥ ٦٠
٦ ٦ ١٢ ١٨ ٢٤ ٣٠ ٣٦ ٤٢ ٤٨ ٥٤ ٦٠ ٦٦ ٧٢
٧ ٧ ١٤ ٢١ ٢٨ ٣٥ ٤٢ ٤٩ ٥٦ ٦٣ ٧٠ ٧٧ ٨٤
٨ ٨ ١٦ ٢٤ ٣٢ ٤٠ ٤٨ ٥٦ ٦٤ ٧٢ ٨٠ ٨٨ ٩٦
٩ ٩ ١٨ ٢٧ ٣٦ ٤٥ ٥٤ ٦٣ ٧٢ ٨١ ٩٠ ٩٩ ١٠٨
١٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠
١١ ١١ ٢٢ ٣٣ ٤٤ ٥٥ ٦٦ ٧٧ ٨٨ ٩٩ ١١٠ ١٢١ ١٣٢
١٢ ١٢ ٢٤ ٣٦ ٤٨ ٦٠ ٧٢ ٨٤ ٩٦ ١٠٨ ١٢٠ ١٣٢ ١٤٤

سەرچاوەکان[دەستکاری]