بۆ ناوەڕۆک بازبدە

ئێکسا-

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

ئێکسا یان ئێگزا پێشگرێکی سیستەمی نێونەتەوەییی یەکەکانە کە لەگەڵ ١٠١٨ یا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بەرابەرە. نیشانی ئەم پێشگرە پیتی Eیە.

پێشگرەکانی سیستەمی نێونەتەوەییی یەکەکان
پێشگر نیشان ١٠٠٠m ١٠n دەیی پێوەری کورت پێوەری درێژ لە
یۆتا Y ١٠٠٠٨ ١٠٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سێپتیلۆن کوادریلۆن ١٩٩١
زیتا Z ١٠٠٠٧ ١٠٢١ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سێکستیلۆن تریلیارد ١٩٩١
ئێکسا E ١٠٠٠٦ ١٠١٨ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ کوینتیلۆن تریلیۆن ١٩٧٥
پێتا P ١٠٠٠٥ ١٠١٥ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ کوادریلۆن بیلیارد ١٩٧٥
تێرا T ١٠٠٠٤ ١٠١٢ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تریلیۆن بیلیۆن ١٩٦٠
گیگا G ١٠٠٠٣ ١٠٩ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بیلیۆن میلیارد ١٩٦٠
مێگا M ١٠٠٠٢ ١٠٦ ١٠٠٠٠٠٠ میلیۆن ١٩٦٠
کیلۆ k ١٠٠٠١ ١٠٣ ١٠٠٠ ھەزار ١٧٩٥
ھێکتۆ h ١٠٠٠٢/٣ ١٠٢ ١٠٠ سەد ١٧٩٥
دێکا da ١٠٠٠١/٣ ١٠١ ١٠ دە ١٧٩٥
١٠٠٠٠ ١٠٠ ١ یەک
دێسی d ١٠٠٠−١/٣ ١٠−١ ٠/١ دەیەم ١٧٩٥
سانتی c ١٠٠٠−٢/٣ ١٠−٢ ٠/٠١ سەدەم ١٧٩٥
میلی m ١٠٠٠ ١٠−٣ ٠/٠٠١ ھەزارەم ١٧٩٥
مایکرۆ μ ١٠٠٠−٢ ١٠−٦ ٠/٠٠٠٠٠١ میلیۆنەم ١٩٦٠
نانۆ n ١٠٠٠−٣ ١٠−٩ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠١ بیلیۆنەم میلیاردەم ١٩٦٠
پیکۆ p ١٠٠٠−٤ ١٠−١٢ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ تریلیۆنەم بیلیۆنەم ١٩٦٠
فێمتۆ f ١٠٠٠−٥ ١٠−١٥ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ کوادریلۆنەم بیلیاردەم ١٩٦٤
ئەتۆ a ١٠٠٠−٦ ١٠−١٨ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ کوینتیلۆنەم تریلیۆنەم ١٩٦٤
زێپتۆ z ١٠٠٠−٧ ١٠−٢١ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ سێکستیلۆنەم تریلیاردەم ١٩٩١
یۆکتۆ y ١٠٠٠−٨ ١٠−٢٤ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ سێپتیلۆنەم کوادریلۆنەم ١٩٩١

ئەمانەش ببینە

[دەستکاری]