بۆ ناوەڕۆک بازبدە

فێمتۆ-

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

فێمتۆ پێشگرێکی سیستەمی نێونەتەوەییی یەکەکانە کە لەگەڵ ١٠-١٥ یا ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ بەرابەرە. نیشانی ئەم پێشگرە پیتی fیە.

پێشگرەکانی سیستەمی نێونەتەوەییی یەکەکان
پێشگر نیشان ١٠٠٠m ١٠n دەیی پێوەری کورت پێوەری درێژ لە
یۆتا Y ١٠٠٠٨ ١٠٢٤ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سێپتیلۆن کوادریلۆن ١٩٩١
زیتا Z ١٠٠٠٧ ١٠٢١ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سێکستیلۆن تریلیارد ١٩٩١
ئێکسا E ١٠٠٠٦ ١٠١٨ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ کوینتیلۆن تریلیۆن ١٩٧٥
پێتا P ١٠٠٠٥ ١٠١٥ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ کوادریلۆن بیلیارد ١٩٧٥
تێرا T ١٠٠٠٤ ١٠١٢ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تریلیۆن بیلیۆن ١٩٦٠
گیگا G ١٠٠٠٣ ١٠٩ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بیلیۆن میلیارد ١٩٦٠
مێگا M ١٠٠٠٢ ١٠٦ ١٠٠٠٠٠٠ میلیۆن ١٩٦٠
کیلۆ k ١٠٠٠١ ١٠٣ ١٠٠٠ ھەزار ١٧٩٥
ھێکتۆ h ١٠٠٠٢/٣ ١٠٢ ١٠٠ سەد ١٧٩٥
دێکا da ١٠٠٠١/٣ ١٠١ ١٠ دە ١٧٩٥
١٠٠٠٠ ١٠٠ ١ یەک
دێسی d ١٠٠٠−١/٣ ١٠−١ ٠/١ دەیەم ١٧٩٥
سانتی c ١٠٠٠−٢/٣ ١٠−٢ ٠/٠١ سەدەم ١٧٩٥
میلی m ١٠٠٠ ١٠−٣ ٠/٠٠١ ھەزارەم ١٧٩٥
مایکرۆ μ ١٠٠٠−٢ ١٠−٦ ٠/٠٠٠٠٠١ میلیۆنەم ١٩٦٠
نانۆ n ١٠٠٠−٣ ١٠−٩ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠١ بیلیۆنەم میلیاردەم ١٩٦٠
پیکۆ p ١٠٠٠−٤ ١٠−١٢ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ تریلیۆنەم بیلیۆنەم ١٩٦٠
فێمتۆ f ١٠٠٠−٥ ١٠−١٥ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ کوادریلۆنەم بیلیاردەم ١٩٦٤
ئەتۆ a ١٠٠٠−٦ ١٠−١٨ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ کوینتیلۆنەم تریلیۆنەم ١٩٦٤
زێپتۆ z ١٠٠٠−٧ ١٠−٢١ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ سێکستیلۆنەم تریلیاردەم ١٩٩١
یۆکتۆ y ١٠٠٠−٨ ١٠−٢٤ ٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ سێپتیلۆنەم کوادریلۆنەم ١٩٩١