دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

چێشتی کوردی ١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١

دۆینە، چێشتێکی کوردییە

دۆینە چێشتێکی تراوی کوردییە کە لە کوڵاندنی گەنمی دەستاڕکراو لە ناو دۆی خەستدا دروست دەکرێ. دۆینە لە وەرزی گەرمادا دروست دەکرێ و لە سەر بانان لە بەر ڕۆژدا وشک دەکرێتەوە و پاشەکەوت دەکرێ و دواتر لە وەرزی زستاندا دەکرێتە ناو ئاو و دەخورێ و زۆر جار نۆک و پوونگەشی پێ زیاد دەکەن. دۆینە دەستەخۆشکی شەلەمە و ئەم دوو چێشتە وەک دوو خواردن ھەمیشە پێکەوە دەوترێن و خواردنی زستانی کوردەوارین. لە کوردیی باشووریدا «تەرخێنە»شی پێ دەوترێ.

زیاتر...

چێشتی کوردی ٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢

چێشتی کوردی ٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣

چێشتی کوردی ٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤

چێشتی کوردی ٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥

چێشتی کوردی ٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦

چێشتی کوردی ٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧

چێشتی کوردی ٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨

چێشتی کوردی ٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩

چێشتی کوردی ١٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٠

چێشتی کوردی ١١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١١

چێشتی کوردی ١٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٢

چێشتی کوردی ١٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٣

چێشتی کوردی ١٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٤

چێشتی کوردی ١٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٥

چێشتی کوردی ١٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٦

چێشتی کوردی ١٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٧

چێشتی کوردی ١٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٨

چێشتی کوردی ١٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/١٩

چێشتی کوردی ٢٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٠

چێشتی کوردی ٢١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢١

چێشتی کوردی ٢٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٢

چێشتی کوردی ٢٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٣

چێشتی کوردی ٢٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٤

چێشتی کوردی ٢٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٥

چێشتی کوردی ٢٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٦

چێشتی کوردی ٢٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٧

چێشتی کوردی ٢٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٨

چێشتی کوردی ٢٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٢٩

چێشتی کوردی ٣٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٠

چێشتی کوردی ٣١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣١

چێشتی کوردی ٣٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٢

چێشتی کوردی ٣٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٣

چێشتی کوردی ٣٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٤

چێشتی کوردی ٣٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٥

چێشتی کوردی ٣٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٦

چێشتی کوردی ٣٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٧

چێشتی کوردی ٣٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٨

چێشتی کوردی ٣٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٣٩

چێشتی کوردی ٤٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٠

چێشتی کوردی ٤١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤١

چێشتی کوردی ٤٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٢

چێشتی کوردی ٤٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٣

چێشتی کوردی ٤٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٤

چێشتی کوردی ٤٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٥

چێشتی کوردی ٤٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٦

چێشتی کوردی ٤٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٧

چێشتی کوردی ٤٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٨

چێشتی کوردی ٤٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٤٩

چێشتی کوردی ٥٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٠

چێشتی کوردی ٥١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥١

چێشتی کوردی ٥٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٢

چێشتی کوردی ٥٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٣

چێشتی کوردی ٥٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٤

چێشتی کوردی ٥٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٥

چێشتی کوردی ٥٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٦

چێشتی کوردی ٥٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٧

چێشتی کوردی ٥٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٨

چێشتی کوردی ٥٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٥٩

چێشتی کوردی ٦٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٠

چێشتی کوردی ٦١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦١

چێشتی کوردی ٦٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٢

چێشتی کوردی ٦٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٣

چێشتی کوردی ٦٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٤

چێشتی کوردی ٦٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٥

چێشتی کوردی ٦٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٦

چێشتی کوردی ٦٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٧

چێشتی کوردی ٦٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٨

چێشتی کوردی ٦٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٦٩

چێشتی کوردی ٧٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٠

چێشتی کوردی ٧١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧١

چێشتی کوردی ٧٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٢

چێشتی کوردی ٧٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٣

چێشتی کوردی ٧٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٤

چێشتی کوردی ٧٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٥

چێشتی کوردی ٧٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٦

چێشتی کوردی ٧٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٧

چێشتی کوردی ٧٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٨

چێشتی کوردی ٧٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٧٩

چێشتی کوردی ٨٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٠

چێشتی کوردی ٨١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨١

چێشتی کوردی ٨٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٢

چێشتی کوردی ٨٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٣

چێشتی کوردی ٨٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٤

چێشتی کوردی ٨٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٥

چێشتی کوردی ٨٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٦

چێشتی کوردی ٨٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٧

چێشتی کوردی ٨٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٨

چێشتی کوردی ٨٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٨٩

چێشتی کوردی ٩٠

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٠ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٠

چێشتی کوردی ٩١

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩١ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩١

چێشتی کوردی ٩٢

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٢ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٢

چێشتی کوردی ٩٣

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٣ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٣

چێشتی کوردی ٩٤

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٤ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٤

چێشتی کوردی ٩٥

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٥ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٥

چێشتی کوردی ٩٦

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٦ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٦

چێشتی کوردی ٩٧

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٧ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٧

چێشتی کوردی ٩٨

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٨ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٨

چێشتی کوردی ٩٩

دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٩ دەروازە:خۆراک/چێشتی کوردی/٩٩