بۆ ناوەڕۆک بازبدە

پێرستی گوندەکانی سەقز

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

شارستانی سەقز لە پارێزگای کوردستانی ئێران ھەڵکەوتووە و لە ٤ ناوەچە و ٢٧٨ گوند پێک ھاتووە

ناوەندی

[دەستکاری]
ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی ناوەچە گوندەوار ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتووان زانیاریی زیاتر
بەلەجەڕ بله‌جر ناوەندی میرەدێ ٨٦ ٤٩٢
پیرەومەران پیرعمران ناوەندی میرەدێ ٨٤ ٥٦٢
تمۆتە تموته ناوەندی میرەدێ
چراغ وەیس چراغ‌ویس ناوەندی میرەدێ ٣١ ١٧٤
حەمزەقەرەنیان حمزه قرنیان ناوەندی میرەدێ ١٥ ٨٨
خاپوورەدێ خاپورده ناوەندی میرەدێ ٤٧ ٢٣٩
داربی دارابی ناوەندی میرەدێ
سیاوەرەکۆن سیاهدر کهنه ناوەندی میرەدێ ٢٤ ١١٦
سیاوەر سیاهدرعلیا ناوەندی میرەدێ ٦٨ ٣٤٨
شیوەتوو شیوه‌تو ناوەندی میرەدێ ٣٠ ١٧٨
قەبەغڵوو قبغلوجه ناوەندی میرەدێ ٧١ ٤٠٤
قەرەچر قره‌چر ناوەندی میرەدێ ٤١ ١٨٠
قۆرەدەرە قوره دره ناوەندی میرەدێ ٣٩ ١٩٨
کانی بەن کانی بند ناوەندی میرەدێ ٢٣ ١٢١
کەرویان کرویان ناوەندی میرەدێ ٣٥ ٢٠٥
کەنەسوورە کنده سوره ناوەندی میرەدێ ٥٣ ٢٧٩
کێلەشین کیله شین ناوەندی میرەدێ ١٠٠ ٥١٧
گوێزە گویزه ناوەندی میرەدێ ٤٧ ٢٦٩
مازووار مازودار ناوەندی میرەدێ ٣٣ ١٧٣
میرەدێ میرده ناوەندی میرەدێ ١٤٠ ٨٠٥
مێرگەنەخشینە میرگه نقشینه ناوەندی میرەدێ ٥٦ ٣٤٠
وزمەڵە وزمله ناوەندی میرەدێ ٤٥ ٢٥٣
ئاخکەن آخکند ناوەندی سەرا ١١٢ ٥٧٢
ئاق تەپە آق تپه ناوەندی سەرا ١٣ ٧٩
ئاڵتوون سەروو آلتون علیا ناوەندی سەرا ٦٦ ٣١٠
ئاڵتوون خواروو آلتون سفلی ناوەندی سەرا ٥٨ ٣٢٢
ئاڵکەڵوو آلکلو ناوەندی سەرا ١٠٥ ٦٢١
ئەحمەواوای سەرا احمد آباد سرا ناوەندی سەرا ٧٥ ٤١٥
ئەحمەواوای سونج احمد آباد سونج ناوەندی سەرا ٤ ٢٤
بەوراوا بدرآباد ناوەندی سەرا ٢٩ ١٦٧
پیریۆنس پیریونس ناوەندی سەرا ١٩ ٩٥
چەکوشە چکوشه ناوەندی سەرا ٢١ ٨٢
حەسەن ئاوای گوودەرز حسن آباد گودرز ناوەندی سەرا
دەرەپەمەیان دره پنبه دان ناوەندی سەرا ٢٣ ١١١
دۆزەغەرە دوزخدره ناوەندی سەرا ١٦١ ٧٤٣
زۆلفیلە زلفیله ناوەندی سەرا
سەرا سرا ناوەندی سەرا ١٧٣ ٨١٦
سەرچاوە سرچاوه ناوەندی سەرا ١٠٢ ٥١٩
سەرکەل سرکل ناوەندی سەرا ١٦ ٩٨
سڵێمان کەنی سلیمان کندی ناوەندی سەرا ٧٩ ٣٧٠
سونج سونج ناوەندی سەرا ٣٨ ٢٦١
شارۆچکەی سەرچاوە شهرک سرچاوه ناوەندی سەرا
شارۆچکەی پیشەسازی سەقز شهرک صنعتی سقز ناوەندی سەرا
ئارەبۆغڵووی خواروو عرب اوغلوی سفلی ناوەندی سەرا ٥٦ ٢٦٢
ئارەبۆغڵووی سەروو عرب اوغلوی علیا ناوەندی سەرا ٤١ ٢١٢
ئەسراوا عصرآباد ناوەندی سەرا ١٦ ٦٧
قیبلە بڵاغی قبله بلاغی ناوەندی سەرا
قەڵاگای گوودەرز قلعه گاه گودرز ناوەندی سەرا
قەلەندەر قلندر ناوەندی سەرا ١٠٥ ٤٨٠
قاراوا قهرآباد ناوەندی سەرا ١١٦ ٥٦١
قۆچاخ قوچاق ناوەندی سەرا ٤٢ ٢٠٤
قەیلەسوون قیلسون ناوەندی سەرا ١١٥ ٤٩٩
کانی جەژنی کانی جژنی ناوەندی سەرا ٣٤ ١٦٩
کانی نیاز کانی نیاز ناوەندی سەرا ٤٣ ٢١٠
کارێزە کهریزه ناوەندی سەرا ١٥١ ٨٧٤
کوچک خواروو کوچک سفلی ناوەندی سەرا ٤٦ ٢٢٢
کوچک سەروو کوچک علیا ناوەندی سەرا ٥٤ ٢٧١
گاوەشەلە گاوشله ناوەندی سەرا ٣٢ ١٨٦
مەرخوز مرخز ناوەندی سەرا ١٩٥ ٩٠٩
مەندیل بەسەر مندیل بسر ناوەندی سەرا ٥ ٢٣
مۆکە موکه ناوەندی سەرا ١٦ ٧١
نۆبەھار نوبهار ناوەندی سەرا ٤٢ ١٧٩
ھەبەکی هبکی ناوەندی سەرا ٤٣ ٢٠١
ھەرمێلە هرمیله ناوەندی سەرا ٣٢ ١٧٨
یازی بڵاخی یازی بلاغی ناوەندی سەرا ٩٤ ٥٦٩
ئایچی آیچی ناوەندی تەمۆغە ١٥١ ٧٦٩
مامەشا اسلام آباد ناوەندی تەمۆغە ٤٤ ١٨٨
بۆبەکتان بوبکتان ناوەندی تەمۆغە ٧١ ٤٦٥
تەمۆغە تموغه ناوەندی تەمۆغە ١٠٨ ٥٢٧
خەییر خیدر ناوەندی تەمۆغە ٥٢ ٢٥٢
شێخ چۆپان شیخ چوپان ناوەندی تەمۆغە ٦٢ ٤٠٠
تایربوغە طاهر بغده ناوەندی تەمۆغە ٣٨ ٢٦٩
قەبەغڵوو قباغلو ناوەندی تەمۆغە ١٥٨ ٧٢١
قشڵاق قشلاق افغانان ناوەندی تەمۆغە ٢٩٤
قشڵاخ ساڵەبەگ قشلاق صالح بیگ ناوەندی تەمۆغە ٥٩ ٢٩٢
قارەمان قهرمان ناوەندی تەمۆغە ١٦ ٨٧
قەوەخ قوخ ناوەندی تەمۆغە ٦٥٤ ٢٨٢٦
کەنۆڵان کندلان ناوەندی تەمۆغە ٩٦ ٥١٧
کوێرەگوێز کویرگویز ناوەندی تەمۆغە ٣٣ ٢٠٢
مەلقەرەنی ملقرنی ناوەندی تەمۆغە ٩٦ ٤٥٦
مووەتە موته ناوەندی تەمۆغە ٢٢ ١٢٠
ھێجانان هیجانان ناوەندی تەمۆغە ١٠١ ٥٠٥
ئینچکە اینچکه ناوەندی تورجان ٤ ٢١
باغڵووجە باغلوجه ناوەندی تورجان ٧٨ ٤٧٨
بوغدەکەندی بغده کندی ناوەندی تورجان ١٠٢ ٤٥٦
بۆگەبەسی بیگ اویسی ناوەندی تورجان
تورجان ترجان ناوەندی تورجان ١٥٩ ٧٨٠
زەنبیل زنبیل ناوەندی تورجان
جونیان جمیان ناوەندی تورجان ١٠ ٦١
سەیی ئاوای جونیا سید آباد جمیان ناوەندی تورجان ٩ ٥٧
شقۆیف شقویف ناوەندی تورجان ٢٦ ١٤٩
شیلاناوی شیلان آباد ناوەندی تورجان ٢٠ ١٠٧
غوڵام عەلی غلام علی ناوەندی تورجان
قازانتا قازانتا ناوەندی تورجان ١٨ ٧٢
قاقڵاوا قاقل آباد ناوەندی تورجان ١٦ ٩٩
قەرەگوێز قره گویز ناوەندی تورجان ١٠٥ ٥٨٢
قوڵقوڵە قلقوله ناوەندی تورجان ٤٧ ٢٩٢
قاراوای خواروو قهرآباد سفلی ناوەندی تورجان ٩٥ ٥٠٦
قاراوای سەروو قهرآباد علیا ناوەندی تورجان ١٧ ٩٥
کارێزە ئەیووبی کهریزه ایوبی ناوەندی تورجان
گردیگلان گردیگلان ناوەندی تورجان ٨١ ٤٢٠

ئیمام

[دەستکاری]
ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی ناوەچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتووان زانیاریی زیاتر
ئێراو ایراب ئیمام ئیمام ٢٦ ١١٧
ئینچکە اینچکه ئیمام ئیمام ١٦٨ ٣١
پارسانیان پارسانیان ئیمام ئیمام ٣٣٢ ٦٠
تەمربەگ تمبربیگ ئیمام ئیمام ٢٧٨ ٥٤
تیکانلوو تیکانلو ئیمام ئیمام ٩٧ ٢٣
چاپان خواروو چاپان سفلی ئیمام ئیمام ٢١٤ ٤٨
جونیان جنیان ئیمام ئیمام
چاپان سەروو چاپان علیا ئیمام ئیمام ١٨٤ ٤٤
چنارە چناره ئیمام ئیمام
حانەمیران خانه میران ئیمام ئیمام ٣١٢ ٦٨
ڕۆسەمان رستمان ئیمام ئیمام ٢٠١ ٤٣
سونەتە سنته ئیمام ئیمام ٨٦٠ ١٩٩
سیاوگەر سیاه دره ئیمام ئیمام ٤٨ ١١
سەیفاوا سیف آباد ئیمام ئیمام ١٩٢ ٣٧
شێخەڵە شیخله ئیمام ئیمام ١١٨ ٢٤
زامناوا ضامن آباد ئیمام ئیمام ١٠٢ ٢٢
قازی خان قاضی خان ئیمام ئیمام ٤٣ ٨
قەرەول قره گل ئیمام ئیمام ٧٠ ١٦
قەڵاگای کۆرکۆر قلعه گاه کورکور ئیمام ئیمام
قەوخ، ئیمام قوخ ئیمام ئیمام
کەنۆڵان کندولان ئیمام ئیمام ١٦٨ ٣٢
قۆزڵوو سەروو گلزار علیا ئیمام ئیمام ٣٨١ ٩٣
نوورئاوا، سەقز نورآباد ئیمام ئیمام
جافرخان جعفرخان ئیمام خوڕخوڕە ٣٩٤ ٦٩
چنارە چناره ئیمام خوڕخوڕە ١٣٤ ٢٩
خوڕخوڕە خورخوره ئیمام خوڕخوڕە ٢٦٣ ٥٦
خۆشێنان خوشینان ئیمام خوڕخوڕە ١٢٣ ٢٠
دەرەتفێ، سەقز دره تفی ئیمام خوڕخوڕە
دەرەشێخان دره شیخان ئیمام خوڕخوڕە
دەرەھووان دره هوان ئیمام خوڕخوڕە ١٧٩ ٣٠
دەرەقووڵە دره قبله ئیمام خوڕخوڕە ٣٢٩ ٦٧
دەرەویانەوشکە درویان سفلی ئیمام خوڕخوڕە ١٨١ ٣٠
دەرەویان شێخ ئەحمەو درویان علیا (شیخ احمد) ئیمام خوڕخوڕە ٤٤٦ ٨١
دەورەقەڵا دوره قلعه ئیمام خوڕخوڕە ٥٥٧ ١٠٩
سرمووسێ سرخ موسی ئیمام خوڕخوڕە ١٩٢ ٣٧
سرنجداخ سرنجداخ ئیمام خوڕخوڕە ١٤٩ ٢١
سۆڵە سوله ئیمام خوڕخوڕە ١٠٨ ١٩
قامیشەڵە قامیشله ئیمام خوڕخوڕە ١٤٢ ٢٤
قوتڵوو قتلو ئیمام خوڕخوڕە ٨٣ ١٧
قەرەبۆغرە قره بغله ئیمام خوڕخوڕە ٢٠٦ ٣٢
قشڵاخ ئاغەگەورە قشلاق آقاگوره ئیمام خوڕخوڕە ٤١٠ ٦٤
قشڵاخ ملە قشلاق مله ئیمام خوڕخوڕە ١٥٩ ٢٥
قاوراوای سلێمان قهرآباد سلیمان ئیمام خوڕخوڕە ٤٢٥ ٨١
کانی سەیی کانی سید ئیمام خوڕخوڕە ٨٩ ١٤
گاوەکەچ خواروو گاوکج سفلی ئیمام خوڕخوڕە ٩٦ ١٤
گاوەکەچ سەروو گاوکج علیا ئیمام خوڕخوڕە ١٣٤ ٢٦
ماسیەرسلێمان ماهیدر سفلی (سلیمان) ئیمام خوڕخوڕە ٣٦١ ٥٨
ماسیەرشێخ ماهیدر علیا (شیخ) ئیمام خوڕخوڕە ٧٠٣ ١١٨
ملە مله ئیمام خوڕخوڕە ٢٥٢ ٤٦
مووسماوا موسم آباد ئیمام خوڕخوڕە
مەولاناوا مولان آباد ئیمام خوڕخوڕە ٦١١ ١٢٤
ئەحمەومەردە احمد مرده ئیمام تیلەکۆ ١٣٨ ٢٦
ئێلوو ایلو ئیمام تیلەکۆ ٣٠٩ ٥٧
ئەیووب، سەقز ایوب ئیمام تیلەکۆ
باشماخ باشماق ئیمام تیلەکۆ ٧٦٥ ١٦٤
بەردەڕەشە برده رشه ئیمام تیلەکۆ ١٨١ ٣٥
تازاوا تازآباد ئیمام تیلەکۆ ٢٣٣ ٤٢
تەخت تخت ئیمام تیلەکۆ ٢٣٦ ٥١
تیلەکۆ تیلکوه ئیمام تیلەکۆ ٩٦٦ ٢٠١
تەیمان قەڵا تیمان قلعه ئیمام تیلەکۆ ١٠٧ ٢٠
چاڵگە چالگاه ئیمام تیلەکۆ ٧٩ ١٤
دۆڵەسیر دوله سیر ئیمام تیلەکۆ ٨١ ١٥
شەریفاوا شریف آباد ئیمام تیلەکۆ ٨٥ ١٤
شمسە شمسه ئیمام تیلەکۆ ٣٥٤ ٧١
ساڵحاوا صالح آباد ئیمام تیلەکۆ ٩١ ١٥
عەلی مەردە علی مرده ئیمام تیلەکۆ ١٣٦ ٢٥
قاوراوا قهرآباد ئیمام تیلەکۆ ٢٠٤ ٤٢
قەڵاچوخە قلعه جقه ئیمام تیلەکۆ ٢٨٢ ٥٨
قەڵاگای خەڵیفە قلعه گاه سفلی (خلیفه) ئیمام تیلەکۆ
قەڵاگەی شەریف قلعه گاه علیا (شریف) ئیمام تیلەکۆ ٢١٩ ٤٤
کانی سوور کانی سور ئیمام تیلەکۆ ٢٣٢ ٤٨
کانی سەی شوکرە کانی سید شکره ئیمام تیلەکۆ ٥٥ ١٥
مەلاسالار ملا سالار ئیمام تیلەکۆ ٢٢٩ ٣٥
میراوا میرآباد ئیمام تیلەکۆ ١٢٧ ٢٣

زێویە

[دەستکاری]
ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی ناوەچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتووان زانیاریی زیاتر
ئالیار زێویە کوڵتەپە
ئەولمۆمن زێویە کوڵتەپە
ئەخزەراوا زێویە کوڵتەپە
ئایاخچی زێویە کوڵتەپە
باژبڵاخ زێویە کوڵتەپە
باڵەقڵوو زێویە کوڵتەپە
بەرچەم زێویە کوڵتەپە
پەچەسوور زێویە کوڵتەپە
چۆمەڵوو زێویە کوڵتەپە
حاجی حەسەن زێویە کوڵتەپە
حەسەناوای قاشوخ زێویە کوڵتەپە
خۆش قشڵاخ زێویە کوڵتەپە
دالوو زێویە کوڵتەپە
دەرەپەمەیان زێویە کوڵتەپە
ڕەحیماوا زێویە کوڵتەپە
زێویە زێویە کوڵتەپە
سوولاکان زێویە کوڵتەپە
تۆمارقامیش زێویە کوڵتەپە
فەیزاوا زێویە کوڵتەپە
قاشخ، زێویە زێویە کوڵتەپە
قەپڵانتوو زێویە کوڵتەپە
قەرەناو زێویە کوڵتەپە
کانی سپی زێویە کوڵتەپە
کورکەن زێویە کوڵتەپە
کەرۆز، سەقز زێویە کوڵتەپە
کەریماوای ئایخچی زێویە کوڵتەپە
کووپەقڕان زێویە کوڵتەپە
کووچەتەڵا زێویە کوڵتەپە
کوڵتەپە زێویە کوڵتەپە
میرسەیی زێویە کوڵتەپە
یۆرقوڵ زێویە کوڵتەپە
ئایێنان زێویە ساحێو
مامەشای ساحێو زێویە ساحێو
تیزاوا زێویە ساحێو
چاخلوو زێویە ساحێو
چیچی خوار زێویە ساحێو
خانەقای شێخ زێویە ساحێو
وەشەدەرە زێویە ساحێو
دایەسڵێمان زێویە ساحێو
دەرەسماییلە زێویە ساحێو
دەرۆزان خواروو زێویە ساحێو
دەرۆزان سەروو زێویە ساحێو
سەیی ئاوا زێویە ساحێو
عەلیاوا زێویە ساحێو
قشڵاخ ڕەزا زێویە ساحێو
قەڵاچوخە زێویە ساحێو
قەڵاکۆن زێویە ساحێو
کاکەسیاو زێویە ساحێو
کەریماوا زێویە ساحێو
کەمەتوو زێویە ساحێو
کیسەڵان زێویە ساحێو
لەگزی زێویە ساحێو
مەحمووئاوا زێویە ساحێو
نمدێنە زێویە ساحێو
یازی بڵاخی زێویە ساحێو

سرشیو

[دەستکاری]
ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی ناوەچە گوندستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتووان زانیاریی زیاتر
ئیساقاوا سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٦٦ ٣٥٨
بسام سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ١٠٤ ٥١٩
بۆخەڵوو سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٤١ ٢٥٢
حاجی مەمەیان سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٥٩ ٣٤١
دەگاگا سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٦١ ٣٦٦
سووتە سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ١٩ ١٢٢
کانامەت سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٤٢ ٢٤٧
کاوەمەلە سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٣٠ ١٧٠
وەشەدەرە سرشیو چلچەمەی ڕۆژاوا ٤٦ ٢٤٩
جەوشەن سرشیو زوولفەقار ٥٧ ٣٤٩
بارام سرشیو زوولفەقار ٢٦ ١٤٨
خوڕەمتا سرشیو زوولفەقار ٣٤ ١٣٧
حاجی ول سرشیو زوولفەقار
حەسەن سەلاران سرشیو زوولفەقار ٣٥ ١٨٢
خوردەلووکی سرشیو زوولفەقار ١٠٥ ٥٤١
دەرەاوی سرشیو زوولفەقار
دەرەزیارەت خواروو سرشیو زوولفەقار ٤١ ٢٢٧
دەرەزیارەت سەروو سرشیو زوولفەقار ٥١ ٢٥٩
ڕەنگەڕێژان سرشیو زوولفەقار ٧١ ٤٠٠
سەڵتەکەڵتوو سرشیو زوولفەقار ٥٦ ٣١٧
سەردەرە سرشیو زوولفەقار ٦٨ ٣٥٥
سەرسێف سرشیو زوولفەقار ١٥ ٩٦
سماقلوو سرشیو زوولفەقار ٧٣ ٣٩٣
سیانەزار سرشیو زوولفەقار ٢٨ ١٦٢
سێفەتاڵە سرشیو زوولفەقار ٣٣ ٢٢٨
شیپانەجۆ سرشیو زوولفەقار ٣٦ ١٨٦
تاویشە سرشیو زوولفەقار ٦ ٣٦
تاڵەجەڕ سرشیو زوولفەقار ٤٨ ٢٥٠
عارەبەلەنگ سرشیو زوولفەقار ٥٦ ٢٦٦
قامیشەڵە سرشیو زوولفەقار ٧ ٢٠
قشڵاخ پرد سرشیو زوولفەقار ٤٠ ١٦١
قشڵاخ قازی سرشیو زوولفەقار ١٢ ٧٦
قشلاق‌ملا سرشیو زوولفەقار
کانی کەوو سرشیو زوولفەقار
کەچەڵ مینان سرشیو زوولفەقار ٥٥ ٢٤٢
کەسنەزان سرشیو زوولفەقار ١٢٢ ٤٩٨
گەورەقەڵا سرشیو زوولفەقار ٩٨ ٤٩١
مازووار سرشیو زوولفەقار ٢٨ ١٤٦
مام سێوەدین سرشیو زوولفەقار ٢٢ ١٢١
مەزرە سرشیو زوولفەقار ٣٦ ١٩٦
میک سرشیو زوولفەقار ٥٢ ٢٨٩
ھەرمێ دۆڵ سرشیو زوولفەقار ٤٢ ٢٢٠
ھەنگەچینە سرشیو زوولفەقار ١٩ ١٠٦