دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێنەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١

Tesseract.gif
تێسێرەکت (ھاوتای چوارڕەھەندیی شەشپاڵوو)

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢

Random Sierpinski Triangle animation.gif
سێگۆشەی سیرپینسکی

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣

01-Mittlere Proportionale.gif
ناوەندی ئەندازەیی

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤

Cubic surface.gif
جیاوازیی چەقی جۆری بڕگەیەکی قووچەکی دیاری دەکات.

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:ئەندازە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠