ئۆمێگا

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Omega uc lc.svg
ئەلفوبێی یۆنانی
Αα ئەلفا Νν نوو
Ββ بیتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο ئۆمیکرۆن
Δδ دێلتا Ππ پی
Εε ئێپسیلۆن Ρρ ڕۆ
Ζζ زیتا Σσς سیگما
Ηη ئیتا Ττ تاو
Θθ تیتا Υυ ئووپسیلۆن
Ιι ئیۆتا Φφ فی
Κκ کەپا Χχ خی
Λλ لامدا Ψψ پسی
Μμ موو Ωω ئۆمێگا
پیتە ناباوەکان
Digamma uc lc.svg (Pamphylian digamma uc lc.svg) واو Heta uc lc.svg ھیتا
San uc lc.svg سەن Sho uc lc.svg شۆ
ژمارەکان
Stigma uc lc.svg ستیگما Qoppa uc lc.svg (Qoppa new uc lc.svg) قۆپا
Sampi uc lc T-shaped.svg (Sampi uc lc.svg) سەمپی
نووسەکانی تر ژمارەکان
αʹ ١ ιʹ ١٠ ρʹ ١٠٠
βʹ ٢ κʹ ٢٠ σʹ ٢٠٠
γʹ ٣ λʹ ٣٠ τʹ ٣٠٠
δʹ ٤ μʹ ٤٠ υʹ ٤٠٠
εʹ ٥ νʹ ٥٠ φʹ ٥٠٠
ϛʹ ٦ ξʹ ٦٠ χʹ ٦٠٠
ζʹ ٧ οʹ ٧٠ ψʹ ٧٠٠
ηʹ ٨ πʹ ٨٠ ωʹ ٨٠٠
θʹ ٩ ϟʹ ٩٠ ϡʹ ٩٠٠

ئۆمێگا (گەورە: Ω، چکۆلە: ω؛ بە یۆنانی: Ωμέγα) بیست و چوارەمین و دوایین پیتی ئەلفوبێی یۆنانییە و لە دەستگای بژاردنی یۆنانیدا لەگەڵ ٨٠٠ بەرابەرە.