دەروازە:پارێزگای سلێمانی/جوگرافیای پارێزگای سلێمانی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/جوگرافیای پارێزگای سلێمانی/١ بەنداوی دووکان لە ساڵانی ١٩٥٤ تا ١٩٥٩ لەسەر ڕووباری زێی بچووکدا و لە پارێزگای سلێمانیی کوردستاندا دروست کراوە، ئەم بەنداوە٦٠ کیلۆمەتر لە شاری سلێمانی و نزیکەی ١٠٠ کیلۆمەتر لەشاری کەرکووکەوە دوورە.

زیاتر...

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ١٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٢٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٣٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٤٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٥٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٦٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٧٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٨٩

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٠

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩١

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٢

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٣

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٤

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٥

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٦

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٧

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٨

جوگرافیای پارێزگای سلێمانی ٩٩