دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێنەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١

Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala.jpg
جەبر و موقابەلە نووسینی ئەلخوارزمی

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢

Eqn balance addition subtraction negation.gif
ھاوکێشە

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣

Streckung homogenitaet Version 3.gif

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤

Wiki binom apb amb ex1.gif
جیاوازیی دوو دووجا

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:جەبر/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠