وتووێژ:مەلا عەبدولکەریم مودەریس

ناوەڕۆکی پەڕە بە زمانەکانی تر پشتگیریی لێ ناکرێت.
لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

ۆ خاوێنکردن و زیادکردنە سەر وتاری سەرەکی

زانای پایةبةرز مةلا عةبدولکةریم کورِی محةمةد کورِی فةتاح، ناسراو بة مودةرِیس (بة مةلا کةریمی بیارةش ناسراوة) لة ھؤزی قازیی سةر بة عیَلی جافة، سالَی ١٩٠٢ (یان ١٩٠٣) لة طوندی تةکیةی سنووری خورمالَدا، ھاتؤتة دونیاوة. لة تةمةنی مندالَییدا باوکی مردوو، ئةوجا لة سایةی دایکیدا بةخیَو کراوة و خراوةتة خویَندن و لة حوجرةدا خویَندوویةتی . بةلآم زؤری نةخایاند دایکیشی مرد و بةو شیَوة باری ذیانی سةختتر و ناھةمواتر بوو، بةلآم خزمانی بردیانة لای خؤیان و ھاوکارییان کرد و بةو شیَوة توانیی ثةرة بة خویَندنةکةی بدات . ئةوجا بؤ تةواوکردنی خویَندن ضةند شویَن و طوندیَکی کوردستان (نةخاسمة لة سنووری مةریوان و ھةورامان) طةرِاوة، ثاشان بة ھةمان مةبةست ھاتؤتة سلیَمانی (لة سةردةمی جةنطی جیھانی یةکةمدا)، لةویَشةوة بة ھؤی طرانی و قاتی و قرِییةوة ضووةتة خانةقای دوورِؤ لای شیَخ عةلائةدینی بیارة. ثاش ئةو سةردةمةش لة طوندی عةبابةیلیَ و طوندی بالَةک (لة مةریوان) و بیارة خویَندوویةتی. دیسان ھةر بؤ خویَندن طةرِاوةتةوة بؤ سلیَمانی و لة خانةقای مةولانا خالیدی نةقشبةندی لةسةر دةستی زانای لیَھاتوو شیَخ عومةردا (ناسراو بة ابن القرداغی) ثةرةی بة خویَندنةکةی داوة و سالَی ١٩٢٥ ئیجازةی مةلایةتیی وةرطرتووة. ثاشان لة مزطةوتی طوندی نةرطسةجارِدا بووةتة مامؤستا و ثیَشنویَذ، ئةوجا سالَی ١٩٢٩ لةسةر داوای شیَخ عةلائةدینی بیارة بووةتة وتارخویَنی خانةقای بیارة و مامؤستای قوتابخانة بةناوبانطةکةی و تا سالَی ١٩٥١ بةو شیَوة خزمةتیَکی مةزنی کردووة. لةو سالَة بةدواوة ھاتؤتةوة سلیَمانی و تا سالَی ١٩٥٥ بة دةرس طوتنةوة خةریک بووة، ثاشانیش بة ھةمان ئةرک لة تةکیةی تالَةبانیی/ کةرکووکدا تا سالَی ١٩٦٠ خزمةتی کردووة، لةو سالَة بةدواوة ضووةتة بةغدا و لة مزطةوت و قوتابخانةکةی شیَخ عةبدولقادری طةیلانیدا دامةزراوة و جیَطیر بووة و، تا دوا سالَی تةمةنی لةو شویَنة ثیرؤزةدا (٢٩/٨/٢٠٠٥) خزمةتیَکی بیَ ویَنةی لة بواری ئایینی و فیکری و ئةدةبیدا بة طةل و نةتةوةکةی کردووة. بةدریَذایی ئةو سالآنةی مامؤستا لة بیارة و سلیَمانی و کةرکووک و بةغدا بووة، ض لة بواری دةرس طوتنةوةدا یان نووسین و لیَکؤلَینةوة و فةتواداندا، کةس بةقةد ئةو خزمةتی بةم ولآتة نةکردووة. بة کورتی مامؤستا مةلا عةبدولکةریم ئةستیَرةیةکی طةشی دونیای زانست و تةسةووف و فیقة و شةریعةتة لة کوردستان و عیَراق و تیَکرِا جیھانی ئیسلامیدا، ھةروةھا نووسةر و لیَکؤلَةر و ثسثؤرِیَکی بلیمةتة لة بواری ئةدةب و شیعر و زمانی کوردیدا. کؤی کتیَبة ضاثکراوةکانی مامؤستا بة کوردی و عةرةبی و فارسی (لة بوارة جیاجیاکانی ئایین و فیقة و تةسةووف و عةقیدة و زمانی عةرةبی و میَذوو و ساغکردنةوة و لیَکدانةوةی ضةندین دیوانی شیعری کوردیدا) ثتر لة ٦٠ کتیَبة، ذمارةی دةستنووسةکانیشی کة ضاث نةکراون ١٥ ثةرتوکة. کؤی لاثةرِةی کتیَبة ضاثکراوةکانی مامؤستا مةلا عةبدولکةریم ١٥ ھةزار لاثةرِةیة، بةو جؤرة بة یةکةمین نووسةری کورد لة بواری بةرھةمھیَناندا دةذمیَردریَت.


بەڕێزم بەرهەمەکانیم دانا، ئایا سەرچاوەیەک لایە کە بەرهەمەکانت لێوەرگرتبێت؟ / --ئاراس نوری ٠٩:٥٨, ١٤ ئازار ٢٠١١ (UTC)

چاکسازی بەستەرە دەرەکییەکان[دەستکاری]

سڵاو ھاوڕێیان،

من ئێستا دەستکاری ١ بەستەری دەرەکیی مەلا عەبدولکەریم مودەریسم کرد. تکایە بەسەر دەستکارییەکەمدا بچۆرەوە. ئەگەر ھەر پرسیارێکت ھەیە، یان پێویستە کە وا لە بۆتەکە بکەیت بەستەرەکان، یانیش ھەموو پەڕەکە فەرامۆش بکات، تکایە سەردانی پرسیارە دووپاتکراوەکان بکە بۆ وردەکاری زیادتر. من ئەم دەستکارییانەم ئەنجام داوە:

تکایە سەردانی پرسیارە دووپاتکراوەکان بکە بۆ زانیاری لەسەر ڕاستکردنەوەی ھەڵەکانی بۆتەکە،

کاتێکی شاد!—InternetArchiveBot (سکاڵاکردنی کێشە) ‏١٨:٢٥، ١٩ی کانوونی یەکەمی ٢٠٢١ (UTC)وەڵامدانەوە[وەڵامدانەوە]