مەنسوور فەتاحی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

شە ھید مە نسور فە تاحی لە ساڵی ١٣٣٥ ھە تاوی لە گوندی کە ڕاوا سە ر بە ناوچە ی شامیانی مە ریوان لە بنە ماڵە ێکی مامناوە ندی لە دایک بوو٠ بە لە دایک بونی بزە ی شادی خستە سە ر لێوانی بنە ماڵە کە ی؛دوای ماوە یکی کورت بنە ماڵە کە یان لە شاری مە ریوان نیشتە جێ بوون،دە ورانی منداڵی شە ھید مە نسور ھە روە ک ھە مو منداڵان تێپە ڕ بوو٠لە تە مە نی ٧ ساڵیدا ڕە وانە ی قوتابخانە کرا،قوناغە کانی قوتابخانە ی سە رە تای و ناوە ندی تێ پە ڕ کردتا دواتر چوە دە بیرستان ،کە ئە و قوناغانە یشی بە سە ر کە وتنە وە بڕی ،شە ھید مە نسور لە بواری خوشنویسی و نە قاشیشدا زور زیرە ک و سە رکە وتو بو، بە شێوە ێک کە یاریدە دە ری خوشک و براکانی بولە کێشاندنە وھی نە قاشی و خە تاتی،ھە ر وە ھا لە مو سابقاتی شا ھرستانی و ئوستانتدا بە شداری دە کردو پلە ی یە کە می بە دە ست دە ھێنا،ئە و ھە روھا لە بواری وە رزشیشدا چالاکی بە رچاوی ھە بوو لە رشتە ی کوشتیدا کاری دە کردو لە موسابقاتی ئوستانی وک شوە ریدا نە قشی بە ر چاو و سە رکە وتوی بوو٠شە ھید مە نسور بە ئە خلاق و رە فتاری تایبە تی خوی ببوە خۆشە ویستی ھە موو لایک وڕێزی تایبە تی ھە بوو،لە تایبە تمە ندیە کانی ئە وە بوورێزی لە ھە مو کە سێک دە گرت وھە رگیز پێ خۆش نە بوو پاشە ملە ی کە س قسە بکات و لە ھە رشوینێک گوی لە شتی وابوایت زۆر توڕە دە بوو٠ھە روە ھازۆر بە باشی ڕۆحیە ی ئینسانە کانی دە ناسی و دە یزانی چۆن قسە لە گە ڵ مو خاتە بانی خۆی بکا چی شێوە رە فتارێکیان لە گە ڵ بکات٠ھە ر ئە و تایبە تمە ندیانە بوو کە ئە وی کردبوە خۆشە ویستی ھە موو ئە وکە سانە ی کە ئە ویان لە نێزیکە وە دە ناسی٠کاتێک کە شۆرشی گە لانی ئێران دە ستی پێ کرد شە ھیدمە نسوور ساڵی ئاخری دە بیرستانی دە خوێندلە کاتە ا بوو کە خۆ پێشاندان و ئێعترازات دژی رێژیم دە ستی پێ کردبوو شە ھید مە نسووریش بە شداری لە و جە ماوە ریاندا دە کردھە ر بۆیە زۆر جاران دە کە وتە بە ر پە لاماردانی کاربە دە ستانی رێژیمی تاغوتی شاھە نشاھیە وە ٠ھە رلە وساڵە دا بووکە دیپلومی وە رگرت ولە کونکوری سە راسە ری شرکە تیکردلە بە شی نیروھە وایداو قە بوڵی بە دە ستھێنا٠

بە ڵام دواتر بە بە تاڵانبردنی شۆرشی گە لانی ئازادیخوازی ئێران لە لایە ن عە مامە بە سە رە کانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە وە شە ھید مە نسور شێۆە ی خە باتی چە کداری کە بە زۆر سە پێندرا بە سە رگە لی کورد و ئازادیخوازانی ئێرانداھە ڵبژارد،لە و ڕێگایە شدا بە لێ ھاتووی و ھە ست بە مە سئولیە ت کردنیلە ئە رکە پێ ئە سپێردراوە کانێدارۆژ لە گە ل ڕۆژ موە فە ق دە بوو شە ھید مە نسور مرۆڤێکی ئارام و لە سە رە خۆ بوو،کوردێکی نیشتمان پە روە ربوو،ھە ر بۆیە لە ھە موو بوارێکە وە تێدە کۆشا پلە ی زانیاری خۆی لە بواری کورد ناسی و سیاسیدا بە رێتە سە ر،باوە ری بە زانست و پێشکە وتن ھە بوو ،دورئە ندیش بوو٠رێز و حورمە تی بۆ ھە مو کە س دادە نا،ھە رکە سە ی لە جێگا و پلە مە قامی خۆیداە ناسی و دە یزانی چۆن ھە ڵسوکە وت بکات٠مرۆڤێکی بە بیرو باوە ڕ بوو،بە دوا رۆژی سە رکە وتنی خە باتی گە لی کورد حیزبە کە ی خۆشبین بوو٠ئینسانێکی تە شکیلاتی بوو،وە پایبە ندی ھە موو ئووسڵە تە شکیلاتیە کان بوو٠ بە نە زم و دیسیپلین بوو ،باوە ڕی بە یە کسانی ،ھە موو ئینسانە کان ،وە ک ژن و پیاو چ لە نێو حیزبدا و چ لە کۆمە ڵ و چ لە ناو خێزاندا٠لە کاری سیاسی،نیزامی،تە شکیلاتی،مودیریە ت و کاری ئیداریدا بە جوانی پێ گە یشتبوو٠شە ھید مە نسور لە باری مۆدیریە تدا ئینسانێکی بە ھرە مە ند بوو،ھە روھا فە رماندە رێکی لێھا توو نە ترس بوو،لە بواری ستراتیژیک وتاکتکدابلیمە ت بوو٠ئێنسانێکی دە ست پاک و داوێن پاک بوو،نمونە ی ئینسانێکی بە ئە خلاق بوو٠ھە میشە ھاوڕیانی بۆ موتالعە کردن و تێگە یشتن و پێگە یشتن ھان دە دا،مرۆڤێکی دە روندار و رازداری نھێنیە کانی حیزب و ھاوڕیانی بوو بێ پێچ و پە نا نە زە راتی خۆی لە کۆبوونە وە کانی حیزبیدا بە یان دە کرد،پشتە سە ری کە س قسە ی نە دە کرد،باوە ری بە تە شویق و تە نبیە ھە بوو،دە سنیشانی خاڵە لاوازە کان و بە ھێزە کانی ھاورێکانی ، دە کرد٠لە کاتی تە نگانە دا قە د نە دە شە مزاو بڕیاری گونجاوی دە دا،بڕیاری گونجاوی دە دا لە ھە موو بوارە کانی سیاسی و نیزامی ومودیریە ت و تە شکیلاتی وئیداری٠

لە بواری نیزامیدا فە رماندە ریکی کارامە و بە تە رح بوو،قە ت لە سیمایدا نائومێدی و ترس بە دی نە دە کرا حە تا لە سە ختترین شە رایە تدا ٠فە ر ماندھی لێ ھا تۆ و نە ترس لە عە ینی حاڵدا پێشمە رگە یکی ئازا و بە ورە بوو٠لە مە یدانی جە نگدا حقوقی جە نگی دە پاراست لە مە ورد ئە سیرانی جە نگە وە،ھاوریانی ھان دە دا بۆ ھاوئاھە نگیو وە حدە تی حیزبی٠ئە کۆمە ڵە ڕە وشتە بە زانە یبوو بوە ھۆی مە حبوب بوونی ھە رچی زیاتری ئە و ٠شە ھید مە نسور ببە خۆشە یستی ھە موو ھاوریانی حیزبی و خە ڵکی ناوچە ی مە ریوان و سنە و کامیاران و پاوە و سە قز و بە ھا تنە سە رکاری کوماری ئیسلامی ئێران و دژایە تی لە کە ڵ داخوازیە کانی گە لی کورد،کاک مە نسور ریزی چریکە فیداییە کانی خە ڵکی ئێران کردە سە نگە ر بە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران لە و سە نگە رە دا خە باتی دە ست پێ کرد٠لە ٢٨مر داد کە خومە ینی فە رمانی جە ھادی بە دژی خە ڵکی ،کودستان ڕاگە یاند ،کاک مە نسور وە ک فە رماندە ی نیزامی چریکە فیداییە کانی خە ڵکی ئێران لە ناوچە ی مە ریوان ئە رکی شۆ رشگێڕی بە ئە ستۆ بوو٠ پاش ئینشعابی چریکە فیداییە کانی خە لکی ئیران ،وە ک اکثریت و اقلیت کاک مە نسور رێگای اقلیتی ھە ڵبژارد و درێژە ی بە خە بات بە دژی رێژیمی ئێران دا٠ سە رئنجام کاک مە نسور بە ھۆی ھە ستی نە تە وا یە تی لە ساڵی ١٣٦٠ھە تاوی پە یوە ندی بە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە وە دە گرێ و ڕە سمە ن ڕێبازی نە تە وایە تی بە ھێزتر دە بێ،ھە ر بۆیە کاک مە نسور لە حیزبدا تێکۆشانی خۆی دە ست پێ دە کات لە ھێزی زرێباری مە ریوان٠ بە رپرسایە تیە کانی لە حیزبی دیموکراتی ئێران ٠

﴿ ١﴾ لە تاریخی ٢٨/٩/١٣٦١ھە تاوی لە لایە ن حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە وە بە جێگری فە رماندە ری ھێزی زرێواری مە ریوان دیاری کرا٠

﴿٢﴾ لە تاریخی١٨/١١/١٣٦٢ ھە تاوی ڕە سمە ن بە فە رماندە ری ھێزی زرێواری مە ریوان دیاری کرا٠

﴿٣﴾ لە تاریخی ٩/٤/١٣٦٤ھە تاوی بوو بە فە رماندە ھێز لە ھێزی شە ھید عە زیز یوسفی﴿سە قز﴾٠

﴿٤﴾لە تاریخی٢٩/١١/١٣٦٤ھە تاوی بوو بە فە رماندە نیزامی مە ڵبە ندی یە ک﴿ھیزی زاگرۆس﴾٠

﴿٥﴾لە تاریخی ٢٦/٢/١٣٦٧ھە تاوی بوو بە بە رپرسی مە ڵبە ندی یە ک٠

﴿٦﴾لە تاریخی١/٢/١٣٧١ھە تاوی بە بە رپرسی جێگری کومیسیونی سیاسی نیزامی دیاری کرا٠

﴿٧﴾لە ساڵی ١٣٧٤ھە تاوی بۆ جارێکی دیکە بە رپرسایە تی مە ڵبە ندی یە کی بە ئە ستۆوە گرتە وە ھە تا کونگرە ی دە یە م﴿کونگرە ی ﴿١٠﴾

﴿٨﴾لە پاش کۆنگرە ی١٠ لە بە شی رادیو دە نگی کوردستانی ئێران بۆ ماوە یە ک کاری بە ئە ستۆوە گرت٠

﴿٩﴾ مە سئولیە تی کومیتە ی پاوە ی پێ ئە سپێردرا،ھە تا کاتی شە ھید بوونی ٠

﴿بە شداری لە کونگرە کاندا ﴾٠ ﴿١﴾ کونگرە ی شە شە می حیزب٠

﴿٢﴾ کونگرە ی حە وتە می حیزب٠

﴿٣﴾کونگرە ی ھە شتە می حیزب،﴿لە کونگرە ی ھە شتە م بوو بە ئە ندامی کومیتە ی ناوە ندی﴾

﴿٤﴾کونگرە ی نۆھە می حیزب ، ﴿ئە ندامی کومیتە ی ناوە ندی﴾