دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وتەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
بەھرەی چ وەدەست کەوت لە بوونمان گەردوون؟ قازانجی چ دێتە ڕێ لەوانەی مردوون؟
ھیچ کەس نییە لەم گێژە دەرم خا و بێژێ بۆ بوون و ژیان و مان و بۆ مردن و چوون؟

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
پەندێکی مناڵەکەت بدە مامەی پیر! با بازی بە خاک و گڵ نەکا، ژیری بەبیر
بێژنگی لە دەس دەرێنە بەس دابێژێ! کەللەی سەری مەزن و پاتشا و میر و وەزیر

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم ژینە کە ڕابرێ، چ شیرین و چ تاڵ تووش بی بە مەرگ، چ دەربەدەر بی چ لە ماڵ
بێ خەم بژی! خۆش بە! پاشی مەرگی من و تۆش بێ پسانەوە دێن ڕۆژ و شەو و مانگ و ساڵ

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم کۆنە سەراوپەردە کە دنیای ناوە شایی لە بەرێک، شینە لە پێنسەد لاوە
ئەم خوانچەیە بەرماوی ھەزار جەمشیدە گۆڕە و گەلێ بارامی تیا نێژراوە

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦

Abdurrahman Sharafkandi In the early Republic of Mahabad.jpg
ئەم گۆزە کە جێ ئاوی کرێکارێکە چاو و دڵی چەند وەزیر و خونکارێکە
ھەر پیاڵە مەیەک بە دەستی سەرخۆشێکە کەللەی سەر و مێشکی ژیر و وشیارێکە

ھەژار

وتەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩

وتەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠

وتەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١١

وتەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢

وتەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣

وتەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤

وتەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥

وتەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦

وتەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧

وتەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨

وتەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٥١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥١

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٦١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦١

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٧١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧١

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٨١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨١

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٠

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٠ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٩١

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩١ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩١

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٢

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٢ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٣

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٣ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٤

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٤ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٥

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٥ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٦

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٦ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٧

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٧ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٨

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٨ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٩

دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٩ دەروازە:ژیاننامە/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٩