دەروازە:نژیاروانی/زانیاری

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

زانیاری ١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١

  • لو کۆربوزیێ نژیاروانیی بەناوبانگی سویسی ناوی ڕاستیی خۆی شارل ئێدوارد ژانرێت بوو و بەھۆی ئەوەی کە مرۆڤێکی زۆر بزۆز بوو و کڵاوی لەسەر دەنا و چاویلکەی لەچاو دەکرد و جلی ڕەشی لەبەر دەکرد، نازناوی «کۆربو» بە واتای قەلەڕەشەیان لێنا.
  • چەندیگەر کە ھندێ جار وەکوو «شاری جوان» یش ناوی دێت، ناوەندی چەندین پرۆژەی نژیاروانییە کە بەدەستی نژیاروانە بەناوبانگەکانی وەکوو لو کۆربوزیێ، پیر جانرێت، میتۆ نوویکی، و ئالبێرت مایێر داڕێژراون.

زانیاری ٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢

زانیاری ٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣

زانیاری ٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤

زانیاری ٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥

زانیاری ٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦

زانیاری ٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧

زانیاری ٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨

زانیاری ٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩

زانیاری ١٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٠

زانیاری ١١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١١

زانیاری ١٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٢

زانیاری ١٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٣

زانیاری ١٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٤

زانیاری ١٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٥

زانیاری ١٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٦

زانیاری ١٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٧

زانیاری ١٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٨

زانیاری ١٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/١٩

زانیاری ٢٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٠

زانیاری ٢١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢١

زانیاری ٢٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٢

زانیاری ٢٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٣

زانیاری ٢٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٤

زانیاری ٢٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٥

زانیاری ٢٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٦

زانیاری ٢٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٧

زانیاری ٢٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٨

زانیاری ٢٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٢٩

زانیاری ٣٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٠

زانیاری ٣١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣١

زانیاری ٣٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٢

زانیاری ٣٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٣

زانیاری ٣٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٤

زانیاری ٣٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٥

زانیاری ٣٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٦

زانیاری ٣٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٧

زانیاری ٣٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٨

زانیاری ٣٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٣٩

زانیاری ٤٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٠

زانیاری ٤١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤١

زانیاری ٤٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٢

زانیاری ٤٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٣

زانیاری ٤٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٤

زانیاری ٤٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٥

زانیاری ٤٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٦

زانیاری ٤٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٧

زانیاری ٤٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٨

زانیاری ٤٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٤٩

زانیاری ٥٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٠

زانیاری ٥١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥١

زانیاری ٥٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٢

زانیاری ٥٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٣

زانیاری ٥٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٤

زانیاری ٥٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٥

زانیاری ٥٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٦

زانیاری ٥٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٧

زانیاری ٥٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٨

زانیاری ٥٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٥٩

زانیاری ٦٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٠

زانیاری ٦١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦١

زانیاری ٦٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٢

زانیاری ٦٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٣

زانیاری ٦٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٤

زانیاری ٦٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٥

زانیاری ٦٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٦

زانیاری ٦٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٧

زانیاری ٦٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٨

زانیاری ٦٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٦٩

زانیاری ٧٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٠

زانیاری ٧١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧١

زانیاری ٧٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٢

زانیاری ٧٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٣

زانیاری ٧٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٤

زانیاری ٧٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٥

زانیاری ٧٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٦

زانیاری ٧٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٧

زانیاری ٧٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٨

زانیاری ٧٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٧٩

زانیاری ٨٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٠

زانیاری ٨١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨١

زانیاری ٨٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٢

زانیاری ٨٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٣

زانیاری ٨٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٤

زانیاری ٨٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٥

زانیاری ٨٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٦

زانیاری ٨٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٧

زانیاری ٨٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٨

زانیاری ٨٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٨٩

زانیاری ٩٠

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٠ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٠

زانیاری ٩١

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩١ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩١

زانیاری ٩٢

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٢ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٢

زانیاری ٩٣

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٣ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٣

زانیاری ٩٤

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٤ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٤

زانیاری ٩٥

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٥ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٥

زانیاری ٩٦

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٦ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٦

زانیاری ٩٧

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٧ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٧

زانیاری ٩٨

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٨ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٨

زانیاری ٩٩

دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٩ دەروازە:نژیاروانی/زانیاری/٩٩