بۆ ناوەڕۆک بازبدە

پێرستی گوندەکانی کامیاران

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

شارستانی کامیاران لە پارێزگای کوردستانی ئێران ھەڵکەوتووە و لە ٢ بەخش و ١٦١ گوند پێکھاتووە.

مرکزی[دەستکاری]

ناوی کوردی شێوەزار نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
اعظم آباد مرکزی بیلوار 53 216 1208010001029203916
باخله مرکزی بیلوار 36 155 1208010001029203923
بیار مرکزی بیلوار 67 266 1208010001029203927
یغواسی مرکزی بیلوار 81 316 1208010001029203998
بوانه مرکزی بیلوار 45 186 1208010001029204087
دربندعزیز مرکزی بیلوار 13 65 1208010001029204090
کاظم آباد مرکزی بیلوار 11 69 1208010001029204097
کانی هنگه مرکزی بیلوار 8 35 1208010001029204100
مروارید مرکزی بیلوار 55 283 1208010001029204108
یخته خان مرکزی بیلوار 30 122 1208010001029204116
دارتوت مرکزی بیلوار 10 43 1208010001030048731
ساکنه مرکزی بیلوار 20 87 1208010001030048744
وندرنی سفلی مرکزی بیلوار 73 313 1208010001030048813
وندرنی علیا مرکزی بیلوار 68 258 1208010001030048814
هشلی مرکزی بیلوار 19 97 1208010001030048816
چشمه کبود مرکزی بیلوار 45 188 1208010001030203940
کره پوان مرکزی بیلوار 18 105 1208010001030203976
گرم آب مرکزی بیلوار 5 20 1208010001030203984
گرگ آبی مرکزی بیلوار * * 1208010001030203985
مامن مرکزی بیلوار 42 179 1208010001030203992
بلوچه مرکزی بیلوار 35 176 1208010001030204086
پرتاله مرکزی بیلوار 20 115 1208010001030204107
حاجی شوره مرکزی بیلوار 49 226 1208010001031048723
چقابراله مرکزی بیلوار 63 256 1208010001031203941
خانم آباد مرکزی بیلوار 92 395 1208010001031203946
زرین جوب مرکزی بیلوار 63 267 1208010001031203953
شیروانه مرکزی بیلوار 233 1019 1208010001031203963
علی آباد مرکزی بیلوار * * 1208010001031203967
آفریان سفلی مرکزی ژاورود 5 15 1208010002005203917
تخت زنگی مرکزی ژاورود 110 403 1208010002005203930
کاوانه حسین مرکزی ژاورود 43 164 1208010002005203973
کاوانه شریف مرکزی ژاورود 5 16 1208010002005203974
کره گل مرکزی ژاورود 21 80 1208010002005203977
کلاتی مرکزی ژاورود 53 221 1208010002005203978
کوره دره سفلی مرکزی ژاورود 67 267 1208010002005203979
کوره دره علیا مرکزی ژاورود 38 176 1208010002005203980
گشکی مرکزی ژاورود 33 132 1208010002005203986
لون کهنه مرکزی ژاورود 55 227 1208010002005203990
ماویان مرکزی ژاورود 24 99 1208010002005203993
چرسانه مرکزی ژاورود 69 263 1208010002006203939
لون سادات مرکزی ژاورود 312 1316 1208010002006203989
میسوراب مرکزی ژاورود 47 215 1208010002006203994
تنگی ور مرکزی ژاورود 44 213 1208010002007203932
تیلکوه مرکزی ژاورود 180 856 1208010002007203935
زیویه مرکزی ژاورود 45 197 1208010002007203954
کاشتر مرکزی ژاورود 113 450 1208010002007203971
گازرخانی مرکزی ژاورود 103 466 1208010002007203983
شاهینی مرکزی ژاورود 509 1880 1208010002008203961
بزوش مرکزی ژاورود 135 612 1208010002010203925
عصر آباد مرکزی ژاورود 63 251 1208010002010203966
پشاباد مرکزی ژاورود 132 562 1208010002010204158
گلیان مرکزی ژاورود 60 254 1208010002010204189
سیویه مرکزی ژاورود 12 36 1208010002011203960
یوزیدر مرکزی ژاورود 150 675 1208010002011203999
میرگسار مرکزی ژاورود 41 194 1208010002011204194
پلنگان مرکزی ژاورود 194 821 1208010002011205926
دژن مرکزی ژاورود 142 596 1208010002012203949
سرریز مرکزی ژاورود 236 984 1208010002012205939
ماراب مرکزی شاهو 263 1185 1208010003001050132
الک کهنه مرکزی شاهو 35 157 1208010003001203920
پشته مرکزی شاهو 61 252 1208010003001203928
دره ویان سفلی مرکزی شاهو 20 113 1208010003001203951
دره ویان علیا مرکزی شاهو 50 272 1208010003001203952
سرابکام مرکزی شاهو 38 173 1208010003001203955
بلان مرکزی شاهو 86 402 1208010003002203926
سرچم مرکزی شاهو 29 120 1208010003002203956
ورمهنگ مرکزی شاهو 218 987 1208010003002203996
توبره ریز مرکزی شاهو 824 3309 1208010003003203934
الک مرکزی شاهو 280 1206 1208010003004203919
آهنگران مرکزی شاهو 67 271 1208010003004203922
توانکش مرکزی شاهو 68 294 1208010003004203933
خان آباد مرکزی شاهو 15 59 1208010003004203945
هیئت آباد مرکزی شاهو 15 62 1208010003004203959
گنبده علیا مرکزی شاهو 13 73 1208010003004203988

موچش[دەستکاری]

ناوی کوردی شێوەزار نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
امیر آباد موچش امیرآباد 103 398 1208020001021203875
پنیران موچش امیرآباد 174 791 1208020001021203876
قورق موچش امیرآباد 177 651 1208020001021203884
آسمان دره موچش امیرآباد 38 172 1208020001021421701
اشکفتان موچش امیرآباد 55 192 1208020001022203874
گائیدر موچش امیرآباد 31 105 1208020001022203888
مارنج موچش امیرآباد 270 1055 1208020001022203889
کانی سواران موچش امیرآباد 27 80 1208020001022204430
دگن موچش امیرآباد 47 207 1208020001023203879
رمشت موچش امیرآباد 96 380 1208020001023203880
صوفی آباد موچش امیرآباد * * 1208020001023203883
قوری در موچش امیرآباد 47 221 1208020001023203885
کیله گلان موچش امیرآباد 92 403 1208020001023203887
محمد آباد کریان موچش امیرآباد 77 336 1208020001023203891
هوارپان موچش امیرآباد 28 113 1208020001023203894
احمد آباد موچش امیرآباد 10 42 1208020001023204153
خیر آباد موچش امیرآباد 82 363 1208020001024204164
سرپنبه دول موچش امیرآباد 29 147 1208020001024204168
قلعه گاه موچش امیرآباد 59 302 1208020001024204184
گرگرسفلی موچش امیرآباد 56 292 1208020001024204187
گرگرعلیا موچش امیرآباد 115 546 1208020001024204188
نصرت آباد موچش امیرآباد 15 87 1208020001024204199
ورمکان موچش امیرآباد 44 183 1208020001024204201
محمودگزگ موچش امیرآباد 53 248 1208020001024421758
باخرم علیا موچش سورسور 43 216 1208020002025204154
بان سعیدسفلی موچش سورسور 9 50 1208020002025204156
بان سعیدعلیا موچش سورسور 45 181 1208020002025204157
دارامرود موچش سورسور 14 43 1208020002025204165
سرکاریز موچش سورسور 31 126 1208020002025204172
شیخ رش موچش سورسور 36 171 1208020002025204177
قلعه کومائین موچش سورسور 34 158 1208020002025204183
کومائین موچش سورسور 67 286 1208020002025204185
نیدر موچش سورسور 45 179 1208020002025204200
خامسان موچش سورسور 456 1901 1208020002026204162
چال آباد موچش سورسور * * 1208020002026204175
کنگره موچش سورسور 28 108 1208020002027204102
یوسف آباد موچش سورسور 40 176 1208020002027204103
وامسانه موچش سورسور * * 1208020002027204112
پیرمقدار موچش سورسور 46 179 1208020002027204160
خشکه دول موچش سورسور * * 1208020002027204163
سنگ سفید موچش سورسور 18 79 1208020002027204174
شترمل موچش سورسور 32 135 1208020002027204176
گاوشان موچش سورسور 84 339 1208020002027204186
سد گاوشان موچش سورسور 15 43 1208020002027812007
پشت تنگ موچش سورسور * * 1208020002028204088
سرخه توت موچش سورسور 26 97 1208020002028204092
صالح آباد موچش سورسور 9 31 1208020002028204094
کانی گشه موچش سورسور 17 86 1208020002028204098
کچله موچش سورسور 46 171 1208020002028204101
لاین موچش سورسور 103 420 1208020002028204105
میدانه موچش سورسور 18 64 1208020002028204110
وزمانه علیا موچش سورسور 19 86 1208020002028204114
هلتوشان موچش سورسور 28 113 1208020002028204115
آساوله موچش سورسور 53 209 1208020002028421759
کانی لیلی موچش سورسور * * 1208020002028421783
طاینه موچش عوالان 52 264 1208020003018204178
نشورعلیا موچش عوالان 28 129 1208020003018204197
نشوروسطی موچش عوالان 84 363 1208020003018204198
یمینان سفلی موچش عوالان 132 518 1208020003018204203
یمینان علیا موچش عوالان 28 112 1208020003018204204
دولاب موچش عوالان 174 609 1208020003019204166
دیرمولی موچش عوالان 31 100 1208020003019204167
سردشت ابراهیم آباد موچش عوالان * * 1208020003019204171
تازه آباد دول کرو موچش عوالان 19 79 1208020003019204398
دول کر موچش عوالان 63 202 1208020003019204411
فقیه سلیمان موچش عوالان 8 41 1208020003019204424
دانان موچش عوالان 69 298 1208020003020203878
سیاناو موچش عوالان 39 168 1208020003020203881
کوئیک موچش عوالان 18 76 1208020003020203886
مجید آباد موچش عوالان 15 53 1208020003020203890
عباس آباد موچش عوالان 34 122 1208020003020204180
نشورسفلی موچش عوالان 121 485 1208020003020204196
تنگی سر موچش گاورود 356 1412 1208020004013205928
محراب موچش گاورود 265 1192 1208020004013205948
پیرباغ موچش گاورود 7 29 1208020004014204159
سموریدر موچش گاورود 5 23 1208020004014204173
نزاز موچش گاورود 113 484 1208020004014204195
نیر موچش گاورود 326 1365 1208020004014205952
طای موچش گاورود 402 1716 1208020004015204179
هندیمن موچش گاورود 151 635 1208020004015204202
سرچی موچش گاورود 237 991 1208020004016204170
فارس آباد موچش گاورود 147 645 1208020004016204181
فرج آباد موچش گاورود 101 447 1208020004016204182
سربناو موچش گاورود 21 91 1208020004017204091
کوله ساره موچش گاورود 310 1365 1208020004017204104
ماسان موچش گاورود 129 552 1208020004017204106
نجف آباد موچش گاورود 89 357 1208020004017204111