پێرستی گوندەکانی سنە

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

شارستانی سنە لە پارێزگای کوردستانی ئێران ھەڵکەوتووە و لە ٢ بەخش و ١٨٩ گوند پێک ھاتووە.

ناوەندی[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
چناره ناوەندی ئاویەر 53 225 1204030001035204286
دربنده ناوەندی ئاویەر 45 183 1204030001035204290
سرسوی سفلی ناوەندی ئاویەر * * 1204030001035204294
سرسوی علیا ناوەندی ئاویەر * * 1204030001035204295
کانی مشکان ناوەندی ئاویەر 96 365 1204030001035204302
کولسه ناوەندی ئاویەر 8 29 1204030001035204305
گزنه ناوەندی ئاویەر 49 194 1204030001035204308
گندمان ناوەندی ئاویەر 51 190 1204030001035204310
خشکه دول ناوەندی ئاویەر 49 181 1204030001035204406
زندان ناوەندی ئاویەر 30 134 1204030001036204293
کره سی ناوەندی ئاویەر 102 386 1204030001036204304
کیلانه ناوەندی ئاویەر 263 1008 1204030001036204306
کرجو ناوەندی ئاویەر 475 2172 1204030001037204303
دادانه ناوەندی ئاویەر 274 1225 1204030001039204289
ملکشان سفلی ناوەندی ئاویەر 17 67 1204030001039204312
ملکشان علیا ناوەندی ئاویەر 82 335 1204030001039204313
عنبربزان ناوەندی ئاویەر 67 269 1204030001039204422
حسن آباد ناوەندی ئاویەر 1868 7292 1204030001040204403
آرندان ناوەندی آرندان 359 1570 1204030002009204360
صوفیان ناوەندی آرندان 62 271 1204030002009204368
کلکان ناوەندی آرندان 80 413 1204030002009204369
گرماش ناوەندی آرندان 48 208 1204030002010204307
اجگره ناوەندی آرندان 54 249 1204030002010204359
سرخه دزج ناوەندی آرندان 131 525 1204030002010204366
نوره ناوەندی آرندان 212 776 1204030002010204441
امروله ناوەندی حسین آبادجنوبی 76 345 1204030003001204743
سیاسران علیا ناوەندی حسین آبادجنوبی 37 172 1204030003001204761
صیدان ناوەندی حسین آبادجنوبی 23 99 1204030003001204763
کژی کران ناوەندی حسین آبادجنوبی 33 165 1204030003001204768
منصوربلاغی ناوەندی حسین آبادجنوبی 63 261 1204030003001204776
یونس آباد ناوەندی حسین آبادجنوبی 75 332 1204030003001204777
شیخ وجیم ناوەندی حسین آبادجنوبی 19 114 1204030003002204516
ماچکه سفلی ناوەندی حسین آبادجنوبی 70 285 1204030003002204528
ماچکه علیا ناوەندی حسین آبادجنوبی 60 275 1204030003002204529
چرمیله ناوەندی حسین آبادجنوبی 98 422 1204030003002204750
سراب باینچقلو ناوەندی حسین آبادجنوبی 34 142 1204030003002204757
سیاسران سفلی ناوەندی حسین آبادجنوبی 56 238 1204030003002204760
جبرئیلان ناوەندی حسین آبادجنوبی 53 253 1204030003003204505
باینچقلو ناوەندی حسین آبادجنوبی 52 218 1204030003003204745
حسین آباد ناوەندی حسین آبادجنوبی 322 1293 1204030003003204751
باینچوب ناوەندی حسین آبادجنوبی 228 956 1204030003004204501
سنگ سفید ناوەندی حسین آبادجنوبی 52 194 1204030003004204514
گزان علیا ناوەندی حسین آبادجنوبی 79 359 1204030003004204774
بازی رباب ناوەندی حسین آبادجنوبی 56 249 1204030003005204500
تازه آباد دکتر واسع ناوەندی حسین آبادجنوبی 8 33 1204030003005204502
تازه آباد قراگل ناوەندی حسین آبادجنوبی 34 148 1204030003005204503
خلیفه ترخان ناوەندی حسین آبادجنوبی 55 230 1204030003005204511
دولبندی ناوەندی حسین آبادجنوبی 45 190 1204030003005204512
عباس آباد ناوەندی حسین آبادجنوبی 14 55 1204030003005204518
ماموخ سفلی ناوەندی حسین آبادجنوبی 31 132 1204030003005204531
ماموخ علیا ناوەندی حسین آبادجنوبی 47 170 1204030003005204532
گزان سفلی ناوەندی حسین آبادجنوبی 43 137 1204030003005204773
دوشان ناوەندی حومه 485 2143 1204030004044204409
فرودگاه سنندج ناوەندی حومه 19 71 1204030004044204423
گرمیدر ناوەندی حومه 33 156 1204030004044204433
کانی کوچک ناوەندی حومه 20 103 1204030004044204590
قار ناوەندی حومه 190 805 1204030004045204425
گریزه ناوەندی حومه 355 1433 1204030004045204434
صلوات آباد ناوەندی حومه 806 3332 1204030004046204585
خیاره ناوەندی حومه 123 606 1204030004049204581
دولت آباد ناوەندی حومه 169 753 1204030004049204582
هانیس ناوەندی حومه 110 510 1204030004049204598
آساوله ناوەندی حومه 263 1108 1204030004050204391
ننله ناوەندی حومه 983 3753 1204030004050204535
شهرک صنعتی سنندج 1 ناوەندی حومه 53 217 1204030004050421311
برازان ناوەندی حومه 76 292 1204030004051204578
نایی سر ناوەندی حومه 3121 12480 1204030004051204597
مجتمع برازان ناوەندی حومه 4 15 1204030004051421322
باباریز ناوەندی حومه 392 1479 1204030004054204499
تیرگران ناوەندی حومه 11 49 1204030004055204504
خلیچیان ناوەندی حومه 165 646 1204030004055204510
عیسی در ناوەندی حومه 15 64 1204030004055204519
قلیان ناوەندی حومه 326 1283 1204030004055204522
گزردره ناوەندی حومه * * 1204030004055204527
تکیه هشمیز ناوەندی ژاورودشرقی 20 91 1204030005025204283
هه شمیز ناوەندی ژاورودشرقی 362 1522 1204030005025204317
اندر ناوەندی ژاورودشرقی 41 167 1204030005026204277
برزآب ناوەندی ژاورودشرقی 11 46 1204030005026204279
پتلیدر ناوەندی ژاورودشرقی 17 62 1204030005026204281
تخته ناوەندی ژاورودشرقی 186 677 1204030005026204282
حلوان ناوەندی ژاورودشرقی 106 429 1204030005026204287
توریور ناوەندی ژاورودشرقی 206 767 1204030005027204285
شیان ناوەندی ژاورودشرقی 201 834 1204030005027204299
خانقاه گلین ناوەندی ژاورودشرقی 60 259 1204030005028204288
گلین ناوەندی ژاورودشرقی 389 1560 1204030005028204309
اندرآب ناوەندی ژاورودشرقی 37 153 1204030005030204278
درویشان ناوەندی ژاورودشرقی 65 262 1204030005030204291
دره کوله ناوەندی ژاورودشرقی 46 201 1204030005030204292
کانی شلانه ناوەندی ژاورودشرقی 11 36 1204030005030204301
وصی سفلی ناوەندی ژاورودشرقی 97 404 1204030005030204314
وصی علیا ناوەندی ژاورودشرقی 54 274 1204030005030204315
هشلی ناوەندی ژاورودشرقی 4 18 1204030005030204316
بزلانه ناوەندی نران 119 476 1204030006031204280
سنگ سفید ناوەندی نران 17 80 1204030006031204296
سو ناوەندی نران 139 566 1204030006031204297
سواریان ناوەندی نران 18 76 1204030006031204298
عسگران ناوەندی نران 48 201 1204030006031204300
لره ول ناوەندی نران 27 102 1204030006031204311
قران ناوەندی نران 11 45 1204030006031204427
انگوژان ناوەندی نران 52 237 1204030006032204394
دول باغ ناوەندی نران 5 20 1204030006032204410
زروان ناوەندی نران 23 106 1204030006032204412
سمیران ناوەندی نران 19 76 1204030006032204416
شیلان ناوەندی نران 18 78 1204030006032204418
شینه ناوەندی نران 25 110 1204030006032204419
علی آباد ناوەندی نران 28 126 1204030006032204420
علی آباد بزیندر ناوەندی نران 9 31 1204030006032204421
گر آباد ناوەندی نران 43 221 1204030006032204432
لنج آباد ناوەندی نران 55 273 1204030006032204435
موینه ناوەندی نران 44 192 1204030006032204438
شینه شریف آباد ناوەندی نران 11 58 1204030006032421565
بوربان ناوەندی نران 35 138 1204030006033204396
سمان ناوەندی نران 25 98 1204030006033204415
نران ناوەندی نران 191 649 1204030006033204439
هوانله ناوەندی نران 49 189 1204030006033204444
شهرک وحدت ناوەندی نران 21 89 1204030006033421569
چناران ناوەندی نران 13 31 1204030006034204401
چنو ناوەندی نران 48 185 1204030006034204402
سرنجیانه سفلی ناوەندی نران 142 609 1204030006034204413
سرنجیانه علیا ناوەندی نران 78 342 1204030006034204414
قصریان ناوەندی نران 46 158 1204030006034204428
کیلک ناوەندی نران 22 91 1204030006034204431
نصرت آباد ناوەندی نران 20 101 1204030006034204440
چتان ناوەندی سراب قامیش 82 423 1204030007006204506
خاکروزی ناوەندی سراب قامیش 15 78 1204030007006204509
آلیجان ناوەندی سراب قامیش 22 93 1204030007006204517
کانی تاله ناوەندی سراب قامیش 5 16 1204030007006204524
مائین دول ناوەندی سراب قامیش 48 259 1204030007006204530
خنجره سفلی ناوەندی سراب قامیش * * 1204030007006204839
هانه گلان ناوەندی سراب قامیش 21 105 1204030007006204873
معین اباد ناوەندی سراب قامیش 9 45 1204030007006421261
قلوزه ناوەندی سراب قامیش 23 127 1204030007006421263
تودارصمدی ناوەندی سراب قامیش 92 442 1204030007007204362
دویسه ناوەندی سراب قامیش 117 515 1204030007007204363
گاودره ناوەندی سراب قامیش 54 261 1204030007007204370
چرندو ناوەندی سراب قامیش 91 379 1204030007007204507
قلقله چتان ناوەندی سراب قامیش 27 106 1204030007007421256
تازه آباد دویسه ناوەندی سراب قامیش 19 79 1204030007008204361
ساتیله ناوەندی سراب قامیش 31 128 1204030007008204364
سراب قامیش ناوەندی سراب قامیش 346 1500 1204030007008204365
چهل گزی ناوەندی سراب قامیش 30 148 1204030007008204508

کەڵاتەرزان[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
خواشت خواشت کەڵاتەرزان ژاورودغربی 39 186 1204040001020205930
ساڵیان سالیان کەڵاتەرزان ژاورودغربی 82 343 1204040001020205937
سەرھوویە سرهویه کەڵاتەرزان ژاورودغربی 260 1066 1204040001020205941
سپیبن سفیدبن کەڵاتەرزان ژاورودغربی 48 165 1204040001020205942
نجێ نجی کەڵاتەرزان ژاورودغربی 70 310 1204040001020205950
ھوویە هویه کەڵاتەرزان ژاورودغربی 290 1149 1204040001020205955
بزان بزان کەڵاتەرزان ژاورودغربی 39 162 1204040001020206124
ئەوێھەنگ اویهنگ کەڵاتەرزان ژاورودغربی 497 1886 1204040001022205923
وێسەر ویسر کەڵاتەرزان ژاورودغربی 121 470 1204040001024205953
سپێران سه پیران کەڵاتەرزان ژاورودغربی 80 376 1204040001024206139
فترە زەوی فطره زمین کەڵاتەرزان ژاورودغربی 18 85 1204040001024206144
کەڵاتێ کلاتی کەڵاتەرزان ژاورودغربی 152 621 1204040001024206150
چاولکان حاجی چاولکان حاجی کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 77 373 1204040002011206131
دەرە وشکە دره خشکه کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 40 214 1204040002011206138
سوورەوان سوره وان کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 38 170 1204040002011206140
قەڵاجوخ قلعه جوق کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 53 212 1204040002011206147
قەڵاشێخان قلعه شیخان کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 52 221 1204040002011206148
تازاوای قەڵاجوخ تازه آباد قلعه جوق کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 27 134 1204040002011206155
تاڵەوەران طاله وران کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 51 203 1204040002012206142
گزەردەرە گزردره کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 129 546 1204040002012206151
باقلاوا باقل آباد کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 50 205 1204040002012206190
وشکێنی کۆماسی خشکین کوماسی کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 59 277 1204040002012206197
زەنووری زنوری کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 45 162 1204040002012206198
تێژتێژ تیژتیژ کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 66 282 1204040002013206129
خانەقای حەسەن گاگیر خانقاه حسن گاوگیر کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 11 43 1204040002013206135
خورۆسە خروسه کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 147 608 1204040002013206136
ئاڵیاوا علی آباد کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 146 697 1204040002013206154
کەریەنە کرگینه کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 38 135 1204040002013206252
بەڕوەر برودر کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 43 216 1204040002014206123
توارە ڕووتە تودارروته کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 154 640 1204040002014206127
توارمەڵا تودارملا کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 135 649 1204040002014206128
گەنەوە گنه بو کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 119 561 1204040002014206152
تازاوای ئیسیاوا تازه آباد عیسی آباد کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 82 334 1204040002015206126
خوەشاو خوشاب کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 65 258 1204040002015206137
ئیسیاوا عیسی آباد کەڵاتەرزان کەڵاتەرزان 273 1056 1204040002015206143
خانەقای جووجوو خانقاه جوجو کەڵاتەرزان نگڵ 23 111 1204040003016206134
بنیەر بنه دار کەڵاتەرزان نگڵ 40 175 1204040003016206244
پەیچوون پیچون کەڵاتەرزان نگڵ 64 232 1204040003016206246
دادانەی کەمانگەر دادانه کمانگر کەڵاتەرزان نگڵ 81 341 1204040003016206247
زۆنج زونج کەڵاتەرزان نگڵ 179 741 1204040003016206251
تازاوای کەیخەسرەو تازه آباد کیخسرو کەڵاتەرزان نگڵ 11 56 1204040003016423030
درێڵە دریله کەڵاتەرزان نگڵ 42 151 1204040003017206249
میانە میانه کەڵاتەرزان نگڵ 379 1440 1204040003017206254
نگڵ نگل کەڵاتەرزان نگڵ 414 1697 1204040003018206255
لەنگەرێز لنگریز کەڵاتەرزان نگڵ 71 243 1204040003019206074
بەرقوڕوو برقرو کەڵاتەرزان نگڵ 189 759 1204040003019206243
دانیکەش دانیکش کەڵاتەرزان نگڵ 126 557 1204040003019206248
ڕەشنەش رشنش کەڵاتەرزان نگڵ 60 236 1204040003019206250