مۆدیوول:Singles

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search
بەڵگەدارکردنی مۆدیوول[دروست بکە]
local p = {}

-- Ripped from Module:Infobox. TODO: Make a utility module that can do this kind of thing
local function getArgNums(args, prefix)
  -- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
  -- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
  -- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
  local nums = {}
  for k, v in pairs(args) do
    local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
    if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
  end
  table.sort(nums)
  return nums
end

function p.main(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Singles'})
	local out = [=[<tr style="text-align:center;">
 <th style="background:]=] .. frame:expandTemplate{title = 'Infobox album/color', args = {args.Type}} .. [=[;" colspan="3">[[تاکەگۆرانی|تاکەکانی]] '']=] .. (args.Name or mw.title.getCurrentTitle().prefixedText) .. [=[''</th>
</tr>
<tr style="text-align:right; vertical-align:top; line-height:11px;">
 <td colspan="3">]=]
	local nums = getArgNums(args, '[Ss]ingle ')
	for _, num in ipairs(nums) do
		out = out .. '\n# <span class="item"><span class="fn">"' .. (args['Single ' .. num] or args['single ' .. num]) .. '"</span>'
		local date = args['Single ' .. num .. ' date'] or args['single ' .. num .. ' date']
		if date then
			out = out .. '<br />بڵاوبوونەوە: ' .. date
		end
		out = out .. '</span>'
	end
	out = out .. [=[</td>
</tr>]=]
	return out
end

return p