دەروازە:چین/دەڤەر و شارەکانی چین

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

دەڤەر و شارەکانی چین ١

دەروازە:چین/دەڤەر و شارەکانی چین/١

پەکین یان بەیجینگ (بە چینی: 北京)، پایتەختی کۆماری گەلی چینە، کە لە باکووری وڵاتەکە ھەڵکەوتووە. بەپێی سەرژمێرییەکانی ساڵی ٢٠١٠ ژمارەی دانیشتوانی ئەم شارە ١٩٬٦١٢٬٣٦٨ کەس بووە.

زیاتر...

دەڤەر و شارەکانی چین ٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٩

دەڤەر و شارەکانی چین ١٠

دەڤەر و شارەکانی چین ١١

دەڤەر و شارەکانی چین ١٢

دەڤەر و شارەکانی چین ١٣

دەڤەر و شارەکانی چین ١٤

دەڤەر و شارەکانی چین ١٥

دەڤەر و شارەکانی چین ١٦

دەڤەر و شارەکانی چین ١٧

دەڤەر و شارەکانی چین ١٨

دەڤەر و شارەکانی چین ١٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٢١

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٢٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٣١

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٣٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٤١

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٤٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٥١

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٥٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٦١

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٦٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٧١

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٧٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٨١

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٨٩

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٠

دەڤەر و شارەکانی چین ٩١

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٢

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٣

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٤

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٥

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٦

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٧

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٨

دەڤەر و شارەکانی چین ٩٩