پێرستی گوندەکانی ڕوانسەر

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

شارستانی ڕوانسەر لە پارێزگای کرماشان ھەڵکەوتووە و لە ٢ بەخش و ١٤٣ گوند پێکھاتووە.

شاھۆ[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
بزگۆڕە بزگوره شاهو قوری قلعه 49 224 0514010001012051418
چەمەمیران چشمه میران شاهو قوری قلعه 42 195 0514010001012051435
خوێڕیاوا خوری اباد شاهو قوری قلعه 18 98 0514010001012051440
دێلەیلی ده لیلی شاهو قوری قلعه 88 453 0514010001012051446
ئایشەوڵ عایشه دول شاهو قوری قلعه 8 37 0514010001012051460
لۆراوەیی لورابی شاهو قوری قلعه 6 45 0514010001012051484
نۆخان نوخان شاهو قوری قلعه 6 26 0514010001012051505
بنچڵێ بنچله شاهو قوری قلعه 115 570 0514010001012051625
شوانکارە شبان کاره شاهو قوری قلعه 81 394 0514010001013051456
قوڕیقەڵا قوری قلعه شاهو قوری قلعه 211 989 0514010001013051468
تازاوای سەریاس تازه ابادسریاس شاهو منصورآقایی 183 767 0514010002014051426
شهرک سریاس شاهو منصورآقایی 176 765 0514010002014351865
چلانێ ژوورۆ چلانه علیا شاهو منصورآقایی 39 184 0514010002015051432
چلانێ خوارۆ چلانه سفلی شاهو منصورآقایی * * 0514010002015051436
قشڵاق قشلاق شاهو منصورآقایی 279 1164 0514010002015051465
قەڵائە قلعه گاه شاهو منصورآقایی 43 217 0514010002015051466
مەسووراخەیی منصوراقایی شاهو منصورآقایی 429 1987 0514010002015051504

ناوەندی[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
بانشەلە بانشله مرکزی بدر 17 83 0514020001001051619
بناوەچ بناوچ مرکزی بدر 28 166 0514020001001051624
خانماوا خانم اباد مرکزی بدر 21 92 0514020001001051635
سەلەکان سلکان مرکزی بدر 27 119 0514020001001051650
ئاڵیاوا علی اباد مرکزی بدر 21 97 0514020001001051654
قەلانجە قلانجه مرکزی بدر 7 30 0514020001001051657
کانی خضران مرکزی بدر 28 139 0514020001001051660
کانی کبود مرکزی بدر 25 115 0514020001001051661
کانیکوچکینە کانی کچکینه مرکزی بدر 23 89 0514020001001051662
مراوا مراداباد مرکزی بدر 54 242 0514020001001051675
مسکیناوا مسکین ابادعلیا مرکزی بدر 22 104 0514020001001051692
شهرک بنیاد مرکزی بدر 86 383 0514020001001353083
بله زین سفلی مرکزی بدر 8 35 0514020001002051622
بله زین علیا مرکزی بدر 6 23 0514020001002051623
خەراجیان خراجیان مرکزی بدر 122 621 0514020001002051637
ده باوگه مرکزی بدر 17 79 0514020001002051643
سردم مرکزی بدر 67 341 0514020001002051649
قلاین مرکزی بدر 39 211 0514020001002051658
کلاوه مرکزی بدر 22 101 0514020001002051664
گرگیدر مرکزی بدر 55 281 0514020001002051667
مزرعه جابری مرکزی بدر * * 0514020001002051680
مهرگان مرکزی بدر 45 263 0514020001002051693
مزرعه روانسر مرکزی بدر * * 0514020001002051695
باباعزیز مرکزی بدر 40 205 0514020001017051617
بدراباد مرکزی بدر 86 401 0514020001017051620
بورھانەدین برهان الدین مرکزی بدر 53 249 0514020001017051621
زیرجوبی مرکزی بدر 28 132 0514020001017051646
ساقاوا صادق اباد مرکزی بدر 49 275 0514020001017051653
کانیچەرموو گل سفید مرکزی بدر 353 1530 0514020001017051668
اسمائیل کل مرکزی حسن آباد 22 98 0514020002004047233
جانجان مرکزی حسن آباد 23 101 0514020002004047255
حاجی اباد مرکزی حسن آباد 25 113 0514020002004047271
دواب مرکزی حسن آباد 38 154 0514020002004047281
شوربلاغ مرکزی حسن آباد 40 178 0514020002004047303
ئاسنگەران اهنگران مرکزی حسن آباد 18 100 0514020002004048459
بزاولی مرکزی حسن آباد * * 0514020002004048463
غلامعلی بیگ مرکزی حسن آباد * * 0514020002004048478
سەمەنگان سمنگان مرکزی حسن آباد 29 141 0514020002004048516
کانیشەریف کانی شریف مرکزی حسن آباد 51 221 0514020002004048532
تپه لری مرکزی حسن آباد 57 272 0514020002004051629
کوریان گورا مرکزی حسن آباد 21 90 0514020002004051671
تپه زرد مرکزی حسن آباد 23 117 0514020002005047252
قلعه ذکریا مرکزی حسن آباد 58 258 0514020002005047315
گرازاباد مرکزی حسن آباد 42 171 0514020002005047332
گرگابی میرزاعلی مرکزی حسن آباد 32 137 0514020002005047334
تپه کوئیک مرکزی حسن آباد 56 246 0514020002005051628
ده باغ مرکزی حسن آباد 5 23 0514020002005051642
شالی اباد مرکزی حسن آباد 16 63 0514020002005051651
قلعه رضا مرکزی حسن آباد 10 39 0514020002005051656
گیج مرکزی حسن آباد 20 87 0514020002005051672
میرعزیزی مرکزی حسن آباد 18 84 0514020002005352096
باباحیران مرکزی حسن آباد 5 25 0514020002006051616
چشمه پنبه مرکزی حسن آباد 17 79 0514020002006051631
حسن اباد مرکزی حسن آباد 209 841 0514020002006051633
زرین چقا مرکزی حسن آباد 55 252 0514020002006051645
کلاه کبود مرکزی حسن آباد 47 233 0514020002006051665
مجتمع گاوداری شهرک حسن اباد مرکزی حسن آباد 56 260 0514020002006351752
شهرک صنعتی روانسر مرکزی حسن آباد 7 23 0514020002006353150
بیر داد مرکزی حسن آباد 8 33 0514020002007047244
عمراباد مرکزی حسن آباد 21 83 0514020002007047310
تەپەڕەش تپه رش مرکزی حسن آباد 31 127 0514020002007051627
تەمتەم تم تم مرکزی حسن آباد 55 258 0514020002007051630
حسین اباد مرکزی حسن آباد 6 29 0514020002007051634
وڕماوا خوارۆ خرم ابادسفلی مرکزی حسن آباد 103 444 0514020002007051638
وڕماوا ژوورۆ خرم ابادعلیا مرکزی حسن آباد 58 263 0514020002007051639
ده ساده مرکزی حسن آباد 17 93 0514020002007051644
کریم اباد مرکزی حسن آباد 31 130 0514020002007051663
حەسەناوای کەرە حسن ابادکره مرکزی دولت اباد 44 213 0514020003003050841
دڕکە درگه مرکزی دولت اباد 13 67 0514020003003050856
ڕەییس رئیس مرکزی دولت اباد 29 154 0514020003003050877
کره قلعه کهنه مرکزی دولت اباد 23 94 0514020003003050913
کەرە کره قلعه سفید مرکزی دولت اباد 25 142 0514020003003050924
کێلانوەر گیلانبرسفلی مرکزی دولت اباد 12 69 0514020003003050936
ماخوشێن ماخوشین مرکزی دولت اباد 49 277 0514020003003050942
کانی چەرموی شوانکارە چشمه سفیدشبانکاره مرکزی دولت اباد 31 124 0514020003003051632
خانیله مرکزی دولت اباد * * 0514020003003051636
بناوەچکۆ بناوچکو مرکزی دولت اباد 24 138 0514020003008050803
پشتەنگی کانی قولیجان پشت تنگ چشمه قلی جان مرکزی دولت اباد 29 145 0514020003008050805
تازه ابادمله ترشی مرکزی دولت اباد 15 65 0514020003008050813
پشتەنگی شاینان پشت تنگ شاینگان مرکزی دولت اباد 9 47 0514020003008050820
چراخسان چراغستان مرکزی دولت اباد 13 63 0514020003008050830
دێسوور ده سرخ مرکزی دولت اباد 26 171 0514020003008050872
شانڕەش حاجی ابادشانرش مرکزی دولت اباد 31 146 0514020003008050895
شاینیان شاینگان مرکزی دولت اباد 38 167 0514020003008050898
شەشوێ خوارۆ شش بیدسفلی مرکزی دولت اباد 15 75 0514020003008050899
شەشوێ ژوورۆ شش بیدعلیا مرکزی دولت اباد 27 132 0514020003008050900
کانیپاشا کانی پاشا مرکزی دولت اباد 20 112 0514020003008050918
کەزازی کزازی مرکزی دولت اباد 9 44 0514020003008050925
کونەگورو چناران /کناگرگ/ مرکزی دولت اباد 31 167 0514020003008050931
بانچێ خوارۆ بانچیاسفلی مرکزی دولت اباد 5 19 0514020003009051618
دەوڵەتاوا دولتاباد مرکزی دولت اباد 104 398 0514020003009051641
سەراوگەرمی گەڕاو سراب گرم گراب مرکزی دولت اباد 22 93 0514020003009051647
سەراویان سرابیان مرکزی دولت اباد 21 114 0514020003009051648
پیرۆزە فیروزه مرکزی دولت اباد 60 284 0514020003009051655
گەڕاو ژوورۆ گراب علیا مرکزی دولت اباد 41 168 0514020003009051666
مامەنان خوارۆ مامنان سفلی مرکزی دولت اباد 34 166 0514020003009051673
مامەنان ژوورۆ مامنان علیا مرکزی دولت اباد 33 159 0514020003009051674
الیاسی مرکزی زالوآب 13 60 0514020004010047234
باکلانی مرکزی زالوآب 31 130 0514020004010047240
پیروزه مرکزی زالوآب 10 44 0514020004010047246
تپه گل مرکزی زالوآب 63 311 0514020004010047253
خیبر مرکزی زالوآب 30 136 0514020004010047276
ده میراحمد مرکزی زالوآب 22 114 0514020004010047288
سەوزەڵاخ سبزبلاغ مرکزی زالوآب 36 185 0514020004010047295
کوچکینە کچکینه مرکزی زالوآب 14 74 0514020004010047324
کەنوولە کندوله مرکزی زالوآب 34 169 0514020004010047328
گلمتاباد مرکزی زالوآب 4 24 0514020004010047337
لاچین مرکزی زالوآب 7 33 0514020004010047344
ملکشاه مرکزی زالوآب 7 29 0514020004010047355
نۆروولە خوارۆ نوروله سفلی مرکزی زالوآب 14 52 0514020004010047365
نۆروولە ژوورۆ نوروله علیا مرکزی زالوآب 41 236 0514020004010047366
ولی اباد مرکزی زالوآب 9 35 0514020004010350042
سیاه سیاه مرکزی زالوآب 11 58 0514020004010351771
جبر اباد مرکزی زالوآب 20 112 0514020004011047256
چقاشکر مرکزی زالوآب 26 132 0514020004011047262
جانجان ده جان جان مرکزی زالوآب 25 102 0514020004011047286
دێچراخ ده چراغ مرکزی زالوآب 33 148 0514020004011047287
ڕووتەوەن روتوند مرکزی زالوآب 19 84 0514020004011047290
زالوواو زالواب مرکزی زالوآب 166 681 0514020004011047291
شەلە شله مرکزی زالوآب 42 198 0514020004011047302
قلعه خدامروت مرکزی زالوآب 24 125 0514020004011047314
قلعه فرج الله بیگ مرکزی زالوآب 5 31 0514020004011047317
کلاوه حیدر خان مرکزی زالوآب 34 179 0514020004011047327
لمینی مرکزی زالوآب 29 135 0514020004011047343
گۆمشتر گمشترعلیا مرکزی زالوآب 41 190 0514020004011051670
ناراوی نهرابی مرکزی زالوآب 71 355 0514020004011051694