بۆ ناوەڕۆک بازبدە

واتەرلوو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

واتەرلوو شارێکە لە ھەرێمی ئەنتاریۆی کەنەدا، بەھۆی زانکۆی واتەرلوو زۆر بەناوبانگە.

کەش و ھەوا[دەستکاری]

ئەم خشتەیەی خوارەوە گرنگترین گۆڕانکاریە کەش و ھەواییەکەی لەماوەی ساڵێک ڕوون دەکاتەوە:

زانیاریی کەشوھەوا بۆ «واترلو»
مانگی زایینی ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ساڵ
بەرزترین ئاستی تۆمارکراوی شێ ١٣٫٤ ١٣٫٠ ٢٨٫٠ ٣٣٫٧ ٣٩٫٦ ٤٣٫٢ ٤٧٫٧ ٤٨٫٣ ٤١٫٢ ٣٤٫٥ ٢٤٫٤ ٢٢٫١ ٤٨٫٣
بەرزترین پلەی تۆمارکراو ١٤٫٢
(٥٨)
١٣٫٧
(٥٧)
٢٧٫٠
(٨١)
٢٩٫٢
(٨٥)
٣٢٫٠
(٩٠)
٣٦٫١
(٩٧)
٣٦٫٠
(٩٧)
٣٦٫٥
(٩٨)
٣٣٫٣
(٩٢)
٢٩٫٤
(٨٥)
٢١٫٧
(٧١)
١٨٫٧
(٦٦)
٣٦٫٥
(٩٨)
نێونجی بەرزترین پلە −٢٫٦
(٢٧)
−١٫٢
(٣٠)
٣٫٦
(٣٨)
١١٫٥
(٥٣)
١٨٫٥
(٦٥)
٢٣٫٦
(٧٤)
٢٦٫٠
(٧٩)
٢٤٫٨
(٧٧)
٢٠٫٤
(٦٩)
١٣٫٥
(٥٦)
٦٫٣
(٤٣)
٠٫٢
(٣٢)
١٢٫٠٥
(٥٣٫٦)
نێونجی ڕۆژانە −٦٫٥
(٢٠)
−٥٫٥
(٢٢)
−١
(٣٠)
٦٫٢
(٤٣)
١٢٫٥
(٥٥)
١٧٫٦
(٦٤)
٢٠٫٠
(٦٨)
١٨٫٩
(٦٦)
١٤٫٥
(٥٨)
٨٫٢
(٤٧)
٢٫٥
(٣٧)
−٣٫٣
(٢٦)
٧٫٠١
(٤٤٫٧)
نێونجی کەمترین پلە −١٠٫٣
(١٣)
−٩٫٧
(١٥)
−٥٫٦
(٢٢)
٠٫٨
(٣٣)
٦٫٤
(٤٤)
١١٫٥
(٥٣)
١٤٫٠
(٥٧)
١٢٫٩
(٥٥)
٨٫٦
(٤٧)
٢٫٩
(٣٧)
−١٫٤
(٢٩)
−٦٫٨
(٢٠)
١٫٩٤
(٣٥٫٤)
کەمترین پلەی تۆمارکراو −٣١٫٩
(−٢٥)
−٢٩٫٢
(−٢١)
−٢٥٫٤
(−١٤)
−١٦٫١
(٣)
−٣٫٩
(٢٥)
−٠٫٦
(٣١)
٥٫٠
(٤١)
١٫١
(٣٤)
−٣٫٧
(٢٥)
−٨٫٣
(١٧)
−١٥٫٤
(٤)
−٢٧٫٢
(−١٧)
−٣١٫٩
(−٢٥)
کەمترین پلەی تۆمارکراوی ساردیی با −٤٠٫٥ −٣٧٫١ −٣٠٫٢ −٢٠٫٦ −٨٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ −٤٫١ −١١٫٩ −٢٢٫٢ −٣١٫٢ −٤٠٫٥
نێونجی بارین میلیمەتر ٦٥٫٢
(٢٫٥٧)
٥٤٫٩
(٢٫١٦)
٦١٫٠
(٢٫٤)
٧٤٫٥
(٢٫٩٣)
٨٢٫٣
(٣٫٢٤)
٨٢٫٤
(٣٫٢٤)
٩٨٫٦
(٣٫٨٨)
٨٣٫٩
(٣٫٣)
٨٧٫٨
(٣٫٤٦)
٦٧٫٤
(٢٫٦٥)
٨٧٫١
(٣٫٤٣)
٧١٫٢
(٢٫٨)
٩١٦٫٣
(٣٦٫٠٦)
نێونجی باران بارین میلیمەتر ٢٨٫٧
(١٫١٣)
٢٩٫٧
(١٫١٧)
٣٦٫٨
(١٫٤٥)
٦٨٫٠
(٢٫٦٨)
٨١٫٨
(٣٫٢٢)
٨٢٫٤
(٣٫٢٤)
٩٨٫٦
(٣٫٨٨)
٨٣٫٩
(٣٫٣)
٨٧٫٨
(٣٫٤٦)
٦٦٫١
(٢٫٦)
٧٥٫٠
(٢٫٩٥)
٣٨٫٠
(١٫٥)
٧٧٦٫٨
(٣٠٫٥٨)
نێونجی بەفر بارین سانتیمەتر ٤٣٫٧
(١٧٫٢)
٣٠٫٣
(١١٫٩)
٢٦٫٥
(١٠٫٤)
٧٫٣
(٢٫٩)
٠٫٣٨
(٠٫١)
٠٫٠
(٠)
٠٫٠
(٠)
٠٫٠
(٠)
٠٫٠
(٠)
١٫٤
(٠٫٦)
١٣٫٠
(٥٫١)
٣٧٫٢
(١٤٫٦)
١٥٩٫٧٨
(٦٢٫٨)
نێونجی ژمارەی ڕۆژەکانی بارین (≥ ٠.٢ mm) ١٨٫٢ ١٤٫٢ ١٣٫٨ ١٣٫٧ ١٢٫٤ ١٢٫٠ ١٠٫٦ ١٠٫٧ ١٢٫٢ ١٣٫٩ ١٦٫٤ ١٨٫١ ١٦٦٫٢
نێونجی ژمارەی ڕۆژە باراناوییەکان (≥ ٠.٢ mm) ٥٫٦ ٥٫٠ ٦٫٩ ١١٫٥ ١٢٫٤ ١٢٫٠ ١٠٫٦ ١٠٫٧ ١٢٫٢ ١٣٫٧ ١١٫٦ ٦٫٩ ١١٩٫١
نێونجی ژمارەی ڕۆژە بەفراوییەکان (≥ ٠.٢ cm) ١٦٫١ ١١٫٩ ٩٫٠ ٣٫٣ ٠٫١٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٩١ ٦٫٥ ١٤٫٤ ٦٢٫٢٩
نێونجی شێی ڕێژەیی (٪) (at 6am) ٨٦٫٤ ٨٣٫٤ ٨٤٫٨ ٨٤٫٤ ٨٤٫٧ ٨٧٫٠ ٩٠٫١ ٩٣٫٦ ٩٤٫٣ ٩٠٫٦ ٨٧٫٦ ٨٧٫١ ٨٧٫٨٣
[ژێدەر پێویستە]

سەرچاوەکان[دەستکاری]


بەستەرە دەرەکییەکان[دەستکاری]