بۆ ناوەڕۆک بازبدە

نوێنەرایەتی دەنگ

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

  {
   \new PianoStaff <<
    \new Staff <<
      \new Voice \relative c'' {
        \stemUp \clef treble \key e \minor \time 4/4
        \partial4 a4 b8 a g4 fis e8 fis g4 a b \fermata
        }
      \new Voice \relative c' {
        \stemDown
        \partial4 d4 d8 dis e4 dis e8 dis e[ g] fis e dis4
        }
      >>
    \new Staff <<
      \new Voice \relative c' {
        \stemUp \clef bass \key e \minor \time 4/4
        \partial4 a g8 a b4 b b8 a b4 c fis,
        }
      \new Voice \relative c {
        \stemDown
        \partial4 fis4 g8 fis e4 b'8[ a] g fis e d c4 b_\fermata
        }
      >>
  >> }
نموونەیەکی نوێنەرایەتی دەنگ لە مۆسیقایەکی باخدا.

نوێنەرایەتی دەنگ (بە ئینگلیزی: Voice leading) پێکھاتووە لە پەرەسەندنی ھێڵی ئاوازی و پەیوەندییان پێکەوە بۆ دروستکردنی ھارمۆنی، زۆرجار بەپێی پێوەرەکانی کاونتەرپۆینت. لە مۆسیقای جاز و پۆپدا، گرنگی بە نوێنەرایەتیکردنی دەنگ دەدرێت.

سەرچاوەکان

[دەستکاری]