دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێنەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١

Riemann integral irregular.gif
تەواوکاریی ڕیمان

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢

Exp series.gif
فانکشنی توانی و سەرجەمی تێرمی یەکەمی زنجیرەی تایلۆر لە خاڵی سیفردا

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣

NewtonIteration Ani.gif
مێتۆدی نیوتن

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤

Mplwp factorial gamma stirling.svg
بەراوردکردنی نزیکخستنەوەی ئێسترلینگ لەگەڵ فاکتۆریێل

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥

Von Koch curve.gif
کلووبەفری کۆخ

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦

Mandelbrot Animation1.gif
کۆمەڵەی ماندێلبرۆت

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧

LogConvergenceAnim.gif
زنجیرەی لێکنزیکبوو

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨

Lebesgue 2.jpeg
ھێنری لێبێگ

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٩