دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێنەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١

Riemann integral irregular.gif
تەواوکاریی ڕیمان

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢

Exp series.gif
فانکشنی توانی و سەرجەمی تێرمی یەکەمی زنجیرەی تایلۆر لە خاڵی سیفردا

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣

NewtonIteration Ani.gif
مێتۆدی نیوتن

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤

Mplwp factorial gamma stirling.svg
بەراوردکردنی نزیکخستنەوەی ئێسترلینگ لەگەڵ فاکتۆریێل

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥

Von Koch curve.gif
کلووبەفری کۆخ

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦

Mandelbrot sequence new.gif
کۆمەڵەی ماندێلبرۆت

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧

LogConvergenceAnim.gif
زنجیرەی لێکنزیکبوو

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨

Lebesgue 2.jpeg
ھێنری لێبێگ

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:شیکاریی ماتماتیکی/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠