دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێنەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١

SchemaPiezo.gif
ماددەی پیێزۆ کارەبایی بەو ماددانە دەگوترێ کە بە ھۆی فیشارەوە کارەبا بەرھەم دێنن یاخود بە پێچەوانەوە کاتێک کارەبای دەخرێتە سەر قەبارەکی دەگۆڕێت.

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١١

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/١٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٥٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٥٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٦٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٦٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٧٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٧٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٨٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٨٩

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٠

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٠ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٠

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩١

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩١ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩١

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٢

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٢ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٢

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٣

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٣ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٣

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٤

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٤ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٤

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٥

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٥ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٥

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٦

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٦ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٦

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٧

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٧ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٧

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٨

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٨ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٨

وێنەی ھەڵبژێردراو ٩٩

دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٩ دەروازە:زانستی ماددە/وێنەی ھەڵبژێردراو/٩٩