دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وتەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١

«لە کاتێکدا حەق دەست دەکات بە قسەکردن، نەزانین تووڕە دەبێت و دەمارگیری ناڕەحەت دەبێت، بەڵام زانست دەبێتە گوێگر بۆی.»

فەتحوڵڵا گولەن

وتەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢

Rashidun Caliph Ali ibn Abi Talib - علي بن أبي طالب.svg

«باشترین سەروەت و سامان بۆ مرۆڤ عەقلە.»

عەلی کوڕی ئەبووتالیب

وتەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩

وتەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠

وتەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١١

وتەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢

وتەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣

وتەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤

وتەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥

وتەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦

وتەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧

وتەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨

وتەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠