دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وتەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١

«لە کاتێکدا حەق دەست دەکات بە قسەکردن، نەزانین تووڕە دەبێت و دەمارگیری ناڕەحەت دەبێت، بەڵام زانست دەبێتە گوێگر بۆی.»

فەتحوڵڵا گولەن

وتەی ھەڵبژێردراو ٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢

Rashidun Caliph Ali ibn Abi Talib - علي بن أبي طالب.svg

«باشترین سەروەت و سامان بۆ مرۆڤ عەقلە.»

عەلی کوڕی ئەبووتالیب

وتەی ھەڵبژێردراو ٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩

وتەی ھەڵبژێردراو ١٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٠

وتەی ھەڵبژێردراو ١١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١١

وتەی ھەڵبژێردراو ١٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٢

وتەی ھەڵبژێردراو ١٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٣

وتەی ھەڵبژێردراو ١٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٤

وتەی ھەڵبژێردراو ١٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٥

وتەی ھەڵبژێردراو ١٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٦

وتەی ھەڵبژێردراو ١٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٧

وتەی ھەڵبژێردراو ١٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٨

وتەی ھەڵبژێردراو ١٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/١٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٢١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢١

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٢٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٢٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٣١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣١

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٣٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٣٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٤١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤١

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٤٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٤٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٥١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥١

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٥٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٥٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٦١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦١

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٦٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٦٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٧١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧١

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٧٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٧٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٨١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨١

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٨٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٨٩

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٠

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٠ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٠

وتەی ھەڵبژێردراو ٩١

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩١ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩١

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٢

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٢ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٢

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٣

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٣ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٣

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٤

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٤ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٤

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٥

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٥ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٥

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٦

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٦ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٦

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٧

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٧ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٧

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٨

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٨ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٨

وتەی ھەڵبژێردراو ٩٩

دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٩ دەروازە:ئیسلام/وتەی ھەڵبژێردراو/٩٩