بۆ ناوەڕۆک بازبدە

دەروازە:ئوردن/دەڤەر و شارەکانی ئوردن

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١

دەروازە:ئوردن/دەڤەر و شارەکانی ئوردن/١

عەممان پایتەخت و گەورەترین شاری وڵاتی ئوردنە. ئەم شارە مەڵبەندی کلتووری و سیاسی ئەم ناوچەیەیە و یەکێکە لە شارە هەرە کۆنەکانی جیهان. ژمارەی دانیشتوانی ئەم شارە لە ساڵی ٢٠١١ گەیشتە ٢،٨٤٢،٦٢٩ کەس.

زیاتر...

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ١٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٢٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٣٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٤٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٥٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٦٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٧٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٨٩

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٠

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩١

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٢

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٣

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٤

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٥

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٦

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٧

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٨

دەڤەر و شارەکانی ئوردن ٩٩