قوبادی: جیاوازی نێوان پێداچوونەوەکان

Jump to navigation Jump to search
ئەم بابەتە دەسکاری کرابوو کە پێشتر خۆم ئامادەم کردبوو. من هەمان wrsha qubadi م
(دەستکاری کرابوو چاکم کرد..)
تاگەکان: دەستکاریی دیداری دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە
(ئەم بابەتە دەسکاری کرابوو کە پێشتر خۆم ئامادەم کردبوو. من هەمان wrsha qubadi م)
تاگەکان: دەستکاریی دیداری دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە ئەگەری بەکارھێنانی وشەی نالەبار بەکارھێنانی نووسەی ناستاندارد
:تاقە سوارەکەی ڕووی مەیدانم ڕۆ.
 
== تیرە و خێڵەکانی قوبادیقوباد ==
#۱ تیرەی بەگزادەبەگزادە،
 
# تیرەی میرکی
#۲ تیرەی قەلانیمیرکی،
 
# تیرەی کۆرەی
#۳ تیرەی مەلازۆراویقەلانی،
 
# تیرەی بازانی
#٤ تیرەی مامەنانکۆرەی،
 
# تیرەی تەنگی ئەژدیھا
#٥ تیرەی نەیجانیمەلازۆراوی،
 
# تیرەی الیاخەی
#٦ تیرەی میرکیبازانی،
# خێڵی نەختە
 
# تیرەی زلانی
۷ تیرەی مامەنان،
# خێڵی داود
 
# خێڵی فەیاد
#۸ تیرەی تەنگی ئەژدیھائەژدیها،
# خێڵی وەیسە
 
# خێڵی باوا
۹ تیرەی نەیجانی،
# خێڵی ڕەمەزان
 
# خێڵی مەیتاو
#۱۰ تیرەی پشماڵەالیاخەی،
 
# تیرەی مەنوچەری
۱۱ خێڵی نەختە،
# تیرەی حسن علی
 
#۱۲ تیرەی کۆرەیزلانی،
 
۱۳ خێڵی داود،
 
۱٤ خێڵی فەیاد،
 
۱٥ خێڵی وەیسە،
 
۱٦ خێڵی بــاوا،
 
۱۷ خێڵی ڕەمەزان،
 
۱۸ خێڵی مەیتاو،
 
۱۹ تیرەی پشماڵە،
 
#۲۰ تیرەی بازانیکڵاشی،
 
۲۱ تیرەی مەنوچەری،
 
#۲۲ تیرەی حسن علیعلی،
 
۲۳ تیرەی مستەفا بەگی،
 
۲٤ تیرەی سمایل ئاخە (ئیسماعیل ئاغایی) لە پێج خێڵ پێکدێن:
 
۱هۆخلوگی،
 
۲ ئاغلی بەگی،
 
۳ شاوەیس ئاخەی،
 
٤ مەسور ئاخەیی،
 
٥ عەلی ئاخەیی.
 
له ساداتی پیر خدری شاهۆن و پاشماوەی بنەماڵەی قوباد بەگن و بەگزادەی قوبادین.
 
== گوندەکانی ناوچەی قوبادی ==
بەکارھێنەری نەناسراو

مێنۆی ڕێدۆزی