سی شارپ: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

Jump to navigation Jump to search
ب
دەستکاریی جوانکاری
بNo edit summary
ب (دەستکاریی جوانکاری)
{{خاوێن کردن}}
 
'''سی شارپ''' یهیە کیک لهلە زمانانی مایکرو سافت کهکە بعنوانی زمانیکی ایستاندارد لهلە دنیا دا ناسراوهناسراوە
اوزمانهاوزمانە زورتر لهلە جاوا ورگیراوهورگیراوە و زور زوو توانی جیگایی خوی لهلە نیوان زمانانی برنامهبرنامە نوسی دنیا دا بکاتوهبکاتوە
زمانیکی شی گرا یا واتهواتە لهلە سر مبنای object .
جوری نوسین دستور بهبە و زمانهزمانە زور چاکتر و بهبە کلک تر لهلە زمانانی دیکهدیکە و ویژوال بیسیکهبیسیکە
'''سی شارپ دات نت'''
سی شارپ دات نت لهلە ویژوال استودیو 2003٢٠٠٣ را لهلە گهگە ل او مجموعهمجموعە یهیە داندرا
دات نت هیندیکھیندیک لهلە کلاسهکلاسە کانی مایکروسافتهمایکروسافتە کهکە لهلە یک فایل بهبە نیوی دات نت فریم ورک دا داندراوهداندراوە
و زمانانی ویژوال بیسیک دات نت ، سی شارپ دات نت و سی پلاس پلاس هموھمو لهلە اهاە و کلاسانهکلاسانە کهکە لک وردهوردە گرن
 
{{کورت}}
٦٥٢

دەستکاری

مێنۆی ڕێدۆزی