جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «کارگێڕیی زانستی»

Jump to navigation Jump to search
پەڕەی دروستکرد بە «كاڕگێڕیی زانستانە» Scientific Management ==کارگێڕیی زانستانە / Taylorism== ڕوانگەی Scientific Management یا...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «كاڕگێڕیی زانستانە» Scientific Management ==کارگێڕیی زانستانە / Taylorism== ڕوانگەی Scientific Management یا...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٢٦٣

دەستکاری

مێنۆی ڕێدۆزی