بێھزاد خوشحاڵی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

بیھزاد خوشحالی، نووسە ر، وە رگیر و روژنامە وانی کورد، (١٩٧٢ز)، لە دایک بووی شاری سە قز،پاریزگای کوردستان، ئیران، خویندنی بالا:ئابووری، میژووی رامیاری، MBA، نووسین و وە رگیرانی لە ١٩٩٨دە ست پیکردووە و ھاوکات دە ستی داوە تە کاری روژنامە وانی،گرینگترین بە رھە م . وە رگیرانە کانی بریتین لە:١. پول و بانکداری٢.کورکردستان و کرد در اسناد محرمانە ی بریتانیا(١و٢) ٣.سی و سە گلولھ٤.ژینوساید ملت کرد٥.قیام١٨٨٠ملت کرد در اسناد محرمانە ی بریتانیا٦.قیام١٨٨٠ملت کرد در اسناد محرمانە ی فرانسھ٧.زبان شناسی کرد و تاریخ کردستان٨.قاضی محمد و جمھوری در آینە ی اسناد ٩.کردستان و کرد علل ایجاد بحران١٠.تز تاریخی کرد تئوری زبانی خور و مسالە ی کرد١١.انفالیسم١٢.کولونیالیسم فرھنگی ملت کرد١٣.خودکولونیالیسم١٤.کردستان روزھای بحران(لە ٢١بە رگ دا ئامادە کراوە و کوی بە لگە روژنامە وانانییە کانی١٩٨١_١٩٧٩کوردستانی ئیرانه)١٥.چیشتی مجیور(وە رگیران بە فارسی)١٦.نطریە ھای ناسیونالیسم١٧.ناسیونالسیم دمکراتیک و دمکراسی چند فرھنگی١٨.فدرالیسم١٩.اندیشە ھای اقتصادی سدە ی بیستم٢٠.فرھنگ فارسی و اصطلاحات و کنایات ژوان٢١.اسناد حقوق بشر٢٢.میژوو و فە لسە فە ی سە رە نجام٢٣.ایزدیسم٢٤.آیین علوی٢٥.کردیسم(١و٢)٢٦.الفبای تنھایی٢٧.ھویت کردی و دین٢٨.استراتژی عملیاتی جبھە ی ملی کردستان بیھزاد خوشحالی بیر و برواکانی خوی سە بارە ت بە کوردستان لە کتیبی دووبە رگی"کوردیزم"دا ھیناوە و بە پیناسە کردنی کورد وە ک نە تە وە، مافی چارە ی خونووسین بو دروست کردنی قە وارە ی سیاسی کوردستان بە مافی رە وای ئە م نە تە وە دادە نی.لە باری ئابووریشە وە بروای تە واوی بە سوسیالیزمی بازار ھە یە