ئیتالیایی

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
(ڕەوانەکراوە لە ئیتاڵیاییەوە)
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
گالیلێو گالیلەی زاناو داهێنەر کە ئیتالیایی بوو

ئەو کەسانەن کە بەڕەگەز خەڵکی ئیتالیان و لەنەتەوەی ئیتاڵین.